Guest Relation

Energy

Published on กุมภาพันธ์ 25th, 2017 | by Divali

0

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ปฏิบัติการ ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ ) ร่วมปฏิบัติการ ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้และฝ่ายผลิตถ่านหินเหมืองแม่เมาะ ปฏิบัติภาระกิจ ลงพื้นที่ภาคใต้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย สำรวจความเสียหาย ในเบื้องต้น และทำแผนช่วยเหลือ ฟืนฟู สิ่งที่เสียหายจากภัยพิบัติ ในทุกๆด้าน ที่สามารถทำได้ ตามภาระกิจ และนโยบาย ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เพื่อบรรเทา ทุกข์ บำรุงสุข พื้นที่ โรงเรียน วัด มัสยิด และความเดือดร้อนของประชาขน ทั่วไป

หลังจากอุทกภัยในภาคใต้ โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 4-5 มกราคม 2560 ในพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ได้รับความเสียหายจากนำ้หลากและน้ำท่วมขังมากกว่าในปีที่ผ่านมา  โดยเฉพาะในบริเวณใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ที่ได้รับความเสียหาย  จากการลงพื้นที่สำรวจเพื่อจะได้ฟื้นฟูหลังจากประสบภัย ในการสำรวจเบื้องต้นมีโรงเรียนมัชฌิมภูผา ต. ร่อนพิบูลย์ ม 6 เป็นโรงเรียนหนึ่งในภาคใต้ ที่การไฟฟ้า ฯ เข้าช่วยเหลือฟื้นฟู

123

 

นายวัชรินทร์ ศิริธร หัวหน้ากองบริหารฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้  นายนำชัย เชื้ออาสา วิศวกรระดับ 9 กองบริหาร นายธนากร จอมวัน หัวหน้าประชาสัมพันธ์ กองบริหาร นายสุสรรณ เอ่งฉ้วน ช่างระดับ 7 แผนกประชาสัมพันธ์ และคณะทีมงาน จากฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ เดินทางลงพื้นที่ ร่วมกับ นายพิชัย วงศ์เจริญ กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าทีมฟื้นฟูโรงเรียนมัชฌิมภูผา นายขจรศักดิ์ แน่งน้อย กฟผ.แม่เมาะ หัวหน้าทีมฟื้นฟูโรงเรียนบ้านชายคลอง เดินทางจาก กฟผ.แม่เมาะ.จ ลำปาง ซึ่งประสานกับ ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ โดยมี นายมนตรี ศรีสมอ่อน ผู้อำนวยการ.ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ก่อนหน้านี้ ได้ประสานกับนายวิโรน์ นุ่นสังค์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต ร่อนพิบูลย์รับทราบความเสียหายและทำการซ่อมแซม ฟื้นฟูโรงเรียน ทั้งที่เป็นอาคารสถานที่ และดูแลระบบไฟฟ้าที่เสียหาย ตลอดจนให้ใช้การได้ดังเดิม และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนอีกด้วย

867

นอกจากลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซม โรงเรียนมัชฌิมภูผา อ.ร่อนพิบูล จ.นครศรีธรรมราช แล้ว กฟผ. ยังทีมซ่อมบำรุง ฯซ่อมแซมโรงเรียน บ้านชายคลอง ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง ซึ่งเสียหาย จากอุทกภัยครั้งนี้ รวมถึงโรงเรียนอื่น ๆในเขตพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด

111012

นำคณะทีมงานมาอยู่ในพื้นที่อาศัยอยู่ กับชุมชนตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ทำการซ่อมแซมโรงเรียน วัด ที่เป็นอาหาร สถานที่ และระบบไฟฟ้า ตลอดจนความเสียหายอื่น ๆ รวมถึงเงินบริจาคที่ ผู้มีน้ำใจมอบให้ ร่วมด้วยในกิจกรรมครั้งนี้.

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑