Guest Relation

Local news

Published on พฤษภาคม 20th, 2014 | by Divali

0

ผู้ว่าฯ กระบี่ ติวเข้ม จนท.เกษตรขับเคลื่อนงานในพื้นที่

ผู้ว่าฯ กระบี่ ติวเข้ม จนท.เกษตรขับเคลื่อนงานในพื้นที่

นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายองค์ความรู้และสารสนเทศปาล์มน้ำมันจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่กล่าวว่า งานส่งเสริมการเกษตรเป็นงานพัฒนาอาชีพให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืนในอาชีพ ซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายในการทำงานที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ การบริหารจัดการข้อมูล และ การบริหารจัดการองค์กร โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะต้องเป็นผู้จัดการ การเกษตรในพื้นที่ ซึ่งในวันนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ได้จัดสัมมนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว

ในส่วนของการผลิตภาคเกษตรของจังหวัดกระบี่ มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยว มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของราคา ซึ่งราคาผลผลิตของพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ ค่อนข้างต่ำอยู่ในขณะนี้ จึงจำเป็นที่เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าไปส่งเสริมในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิต การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิต รวมถึงการปลูกพืชแซม หรือพืชร่วมในพืชเพื่อเพิ่มรายได้ และเกษตรกรเองก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย

ทางด้านเกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าการสัมมนาในวันนี้เป็นไปตามระบบส่งเสริมการเกษตรที่กำหนดให้มีการสัมมนาเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน

รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับการชี้แจงทำความเข้าใจในแนวนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เพื่อการบริหารงานส่งเสริมการเกษตร โดยในการสัมมนาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับพื้นที่ในเรื่องของการใช้ข้อมูลแผนที่ในการทำงาน การใช้ระบบสื่อสารทางไกล การเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานของทุกภาคส่วน

รวมถึงการกำหนดเป้าหมายการทำงานที่จัดเจน ซึ่งเป็นระบบส่งเสริมการเกษตรมิติใหม่ที่นำมาใช้ในการทำงานส่งเสริมการเกษตรปัจจุบันนี้

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑