Guest Relation

Very Krabi

Published on มกราคม 9th, 2016 | by Divali

0

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบนโยบายหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพจังหวัดกระบี่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบนโยบายหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพจังหวัดกระบี่ เร่งผนึกกำลังสร้างกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองสุขภาวะระดับพรีเมี่ยม

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559 นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในกิจกรรม “ผู้ว่าราชการจังหวัดพบสาธารณสุขจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างสุขสาธารณะจังหวัดกระบี่”

มีหน่วยงานภาครัฐส่วนสาธารณสุข ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกระบี่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง สถานบริการสุขภาพภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์ โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ ประกอบด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และภาคประชาสังคม/ประชาชน ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ นายชวน ภูเก้าล้วนประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานชมรม อสม.จังหวัดกระบี่ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้อง
ประชุมนิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อาคารประสิทธิ์พัฒนา โรงพยาบาลกระบี่

โดยมีนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน และคณะเจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัด และภาคีเครือข่ายสุขภาพให้การต้อนรับ โดยนายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ นำเสนอภาพรวมสถานการณ์ด้านสุขภาพ และผลการดำเนินงานจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกระบี่ นำเสนอผลการดำเนินงานอุปสรรคและข้อจำกัดการให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลกระบี่

นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวในที่ประชุมว่า จากการนำเสนอผลงานทั้งของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และโรงพยาบาลกระบี่ เห็นได้ว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุข มีภารกิจและผลการดำเนินงานที่น่าชื่นชมจำนวนมาก ทั้งที่มีข้อจำกัดในหลายด้าน แต่สังคมภายนอกได้รับรู้ข้อมูลส่วนนี้เนื่องจากไม่ได้มีการนำเสนอออกไปอย่างจริงจัง ผู้บริหารควรดูแลในส่วนนี้เพิ่มเติม

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต่อว่า จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เห็นได้จากจังหวัดกระบี่มีรายได้จากการท่องเที่ยวอันดับที่ 4 ของประเทศ

ดังนั้น การจะทำให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของโลกไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป แต่จังหวัดจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ คือ การผลักดันให้จังหวัดกระบี่เป็นเมืองสำคัญเป็นแลนด์มาร์คของโลก หรือ Global City เป็นเมืองที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทาง ที่นักเดินทางจะต้องมาเยือน และหากนักเดินทาง นักท่องเที่ยว หรือนักลงทุน นึกถึงประเทศไทย จะต้องนึกถึงจังหวัดกระบี่เป็นลำดับต้น ๆ (Think of Thailand , think of Krabi) เป้าหมายการท่องเที่ยว วางไว้ว่าจะเป็นเมืองการท่องเที่ยวระดับสากล ที่มีความพร้อม มีคุณภาพ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม

ภายใต้การเจริญเติบโตที่มีความยั่งยืนและสมดุล หน่วยงานด้านสาธารณสุขเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญในลำดับต้น ๆ ในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยต้องบูรณาการกับหน่วยงานภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าเราจะเห็นจังหวัดกระบี่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเมืองแห่งสุขภาวะระดับพรีเมี่ยมได้ในเร็ววัน

ด้านนายแพทย์ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ กล่าวด้วยว่า นโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นนโยบายที่จับต้องได้และเป็นจริงได้ไม่ยาก และยังแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดกระบี่ให้เป็นเมืองระดับสากล ไม่ใช่แค่จังหวัดเล็ก ๆ จังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอีกต่อไป หากแต่เป็นเมืองที่เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทั่วโลก

อย่างไรก็ตามในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ พร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Krabi Global city ให้มีผลในเร็ววัน โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาวะ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานด้านสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายสุขภาพจังหวัดกระบี่อยู่แล้ว และมีความครอบคลุมในหลาย ๆ ด้าน เช่น เรื่องกิจกรรม HALAL ทั้งด้านอาหารและบริการ เรื่อง clean food good taste., ส้วม HAS, มาตรฐานสปา, สถานบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน เป็นต้น

โดยจากนี้ไปทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่จะได้ระดมความคิดร่วมกับภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักได้ให้เกิดแผนงานที่สอดคล้องกับนองนโยบายดังกล่าว และเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วประชาชนชาวกระบี่ และคนไทยจะเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากผลของความร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน ทั้งในแง่ของสุภาวะที่ดีขึ้น ระบบเศรษฐกิจที่มั่งคั่ง และสังคมที่น่าอยู่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑