Guest Relation

Energy

Published on กุมภาพันธ์ 28th, 2017 | by Divali

0

ประมงจังหวัดกระบี่และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกันสร้างบ้านปลา..ในพื้นที่ชุมชนประมงท้องถิ่น…

นายแสนศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่พบปะชุมชนประมงท้องถิ่น เขตอ.เมือง หมุ่ 4 บ้านบางขนุน ต.คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ นำนโยบายจังหวัด ซึ่งนายพินิจ บุญเลิส ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ที่มีแนวคิดสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรแลสหกรณ์ ด้านการประมง

โดยมีนายประดิษฐ จันทร์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ นายศิทธิชัยนาเมือง กำนันตำบลคลองประสงค์ พร้อมทั้งสมาชิกชุมประมงท้องถิ่น ม.4 บ้านบางขนุน ต คลองประสงค์ ให้การต้อนรับ และนำเสนอแนวทางที่ชุมชนประมงท้องถิ่นบริหารจัดการชุมชน โดยร่วมกันดูแลป่าชายเลน ที่เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ไม่จับสัตว์น้ำที่ตัวเล็กเกินไป และไม่ใช้เครื่องมือผิดกฏหมายในการจับสัตว์น้ำ แต่เนื่องจากจำนวนประชากรมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สัดส่วนการบริโภคมากกว่า ขยายพันธุ์และเจริญเติบโตไม่ทันความต้องการ จึงต้องมีมาตรการที่ดูแลที่เข้มงวด จัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมางท้องถิ่น

นายแสน ศรีงาม ประมงจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ” ให้พี่น้องชาวประมงในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่ทั้งหมดรวมกลุ่ม จดทะเบียนเป็นชุมชนประมงท้องถิ่น เป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านทะเลชายฝั่ง พร้อมทั้งมีงบประมาณส่งเสริมการรวมกลุ่มจากจังหวัด

ในจังหวัดกระบี่ได้ทำการรวมกลุ่ม ทั้งหด 64 องค์กร และได้จัดทำแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และระดับจังหวัด ปัจจุบันมีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมประมงท้องถิ่นด้านทะเลชายฝั่งและมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2000 คน มีแผนชุมชนชัดเจน และกำหนดเป็น กิจกรรมประมาณ 13 กิจกรรม กิจกรรมที่ชุมชนสามารถทำได้ด้วยตัวเอง คือการตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง ที่รวบรวมสมาชิกได้ 300 คนเป็นอาสาสมัคแต่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรม และเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว กรมประมงจะออกหนังสือรับรองว่าบุคคลเหล่านี้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ ก็มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และการสร้างบ้านปลาเพื่อให้เป็นที่รวมกลุ่มอยุ่อาศัยของสัตว์น้ำ “

12

นอกจากเป็นนโบายจังหวัดในจัดตั้งองค์กรและมีงบประมาณสนับสนุนแล้ว การไฟฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ( กฟผ)โดยมีนายเขมญาติ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ ในนามของ กฟผ.ร่วมสนับสนุนการสร้างบ้านปลา ในสามพื้นที่ ของหมู่ 4 บ้านบางขนุน ประกอบด้วย บ้านปลาสาขาที่ 10 วังคลองม่วง สาขาที่ 11 แหลมเป้ง สาขาที่ 12 วังนกวัว

นายเขมญาติ ยมานันตกุล ผอ.โรงไฟฟ้าภาคใต้ ( กฟผ.กระบี่ ) กล่าวว่า . ” ในนามตัวแทน กฟผ. ได้มีโอกาสมาเห็นการรวมกลุ่มอย่างเข้มแข็งของชุมชน และการที่การไฟฟ้าฯ นอกจากมีหน้าที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของชุมชนแล้ว ยังมีภาระกิจส่งเสริมการดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเรื่องอาชีพ จึงเป็นที่มาของวันนี้และยินดีที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบ้านปลากับประมงจังหวัดกระบี่ จึงสนับสนุนงบประมาณสร้างบ้านปลา ในพื้นที่ ม. 4 ในเบื้องต้นและจะขยายความช่วยเหลือไปในพื้นที่อื่นๆ ที่เป็นแหล่งอาหาร และช่วยเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ต่าง ๆ ร่วมกับประมงจังหวัดกระบี่ ต่อไป “

ทางด้าน นายสิทธิชัย นาเมือง กำนันตำบลคลองประสงค์ กล่าวว่า ” รู้สึก ดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับความช่วยเหลือจากประมงจังหวัดกระบี่และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ฯ เพราะเป็นความใฝ่ฝันของชุมชนที่ทำมาหากินกับการหาปลาในท้องทะเล ในชุมชน ม.4 ที่ทำอาชีพประมงเพราะมีพื้นที่เป็นผืนดินในการทำสวย ปลูกข้าวน้อย จึงต้องออกทะเลหาปลา

เมื่อมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติ และการสร้างบ้านปลา ให้เป็นแหล่งรวมของสัตว์น้ำ จึงขอบคุณส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำกิจกรรมดี ๆ กับชุมชน นอกจากนี้ นายสิทธิชัย ยังขอความอนุเคราะหฺ ในเรื่องความสะดวก ในการ มีสะพาน เชื่อมพื้นที่ ระหว่าง บ้าน ม.4 กับตัว เกาะตำบลคลองประสงค์ เพื่อการสัญจรไปมาให้สะดวกขึ้น จะทำให้ คนในหมู 4 สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพอื่นๆ ในพื้นที่อื่นได้มากขึ้น จึงขอฝากความหวัง ในการช่วยเหลือ จากจังหวัด หรือองค์กรอื่นๆ ในวาระต่อไป “

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑