Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤษภาคม 31st, 2016 | by Divali

0

ประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์พานิชนุกูลและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดใหม่

ประชุมใหญ่สมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์พานิชนุกูลและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งลง ผล นายวิรัช เกี่ยวข้อง นั่งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล เป็นสมัยที่ 4 ในขณะที่นายไพฑูรย์ ล่องเพ็ง ยังคงตำแหน่ง เลขานุการ ต่อไป
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุม อำมาตย์ฯ 100 ปี โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ สมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์พานิชนุกูล ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2558/2559 เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเก่าที่ได้หมดวาระการดำรงตำแหน่งลง
ภายหลังจากเลิกประชุมคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ได้มีการประชุมเพื่อเลือกนายกสมาคมฯและอุปนายกฯคนที่ 2 สำหรับอุปนายกคนที่ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จะดำรงตำแหน่งโดยตำแหน่ง และผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการฯเพื่อสรรหาตำแหน่งนายกสมาคมฯ ผลนายวิรัช เกี่ยวข้อง ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกสมาคมโดยไม่มีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลอื่นแต่อย่างใด และนายพญอม จันนิ่ม ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอุปนายกคนที่ 2
และจากการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าอำมาตย์พานิชนุกูล ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประสานใจ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล นายกสมาคมฯและที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาจัดสรรตำแหน่งของคณะกรรมการฯปรากฎผลดังนี้
นายวิรัช เกี่ยวข้อง นายกสมาคมฯ
นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ อุปนายก คนที่ 1
นายพญอม จันนิ่ม อุปนายก คนที่ 2
นายไพฑูรย์ ล่องเพ็ง เลขานุการ
นายพิพัฒน์ ลิ่มเถาว์ ผู้ช่วยเลขานุการ
นางชุติรดา ณ ถลาง ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวจันทกานต์เพชรเครือ ผู้ช่วยเลขานุการ
นพ.จรูญ โอภาสพิมลธรรม เหรัญญิก
นายประพันธ์ สุขย้อย ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสุดใจ ขาวหนูนา ผู้ช่วยเหรัญญิก
นางสาวฉัตติมา ติระพงศ์ประเสริฐ ผู้ช่วยเหรัญญิก
นายเจริญ ทองแก้ว นายทะเบียน
นางศิริลักษณ์ เทพดารักษ์ ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายสุรศักดิ์ บุญชูประภา ผู้ช่วยนายทะเบียน
นางชูวรรณ แก้วแย้ม ผู้ช่วยนายทะเบียน
นายสุคนธ์ วัชรเฉลิมประชาสัมพันธ์
นางสาวทิวา ร่มรื่น ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางจันทราพันธ์ ทองมณี ผู้ช่วยประชำสัมพันธ์
นางจิราภรณ์ ณ นครทผู้ช่วยประชำสัมพันธ์
นายกองแก้ว อั้นเต้ง ปฎิคม
นายแฉล้ม ทองปรุงผู้ช่วยปฏิคม
นายวรสิทธิ์ พิมพ์บุญมา ผู้ช่วยปฏิคม
นายอารีย์ หนูรินทร์ ผู้ช่วยปฏิคม
นางสมานใจ สดากร พัฒนาองค์กร
นายอเนก จิววุฒิพงค์พัฒนาองค์กร
นายธงชาติ เวสพันธ์ พัฒนาองค์กร
นายมนตรี พันธ์คำ ประสานงานองค์กร
นางสุดารัตน์ แก้วเก้า ประสานงานองค์กร
นางสาวสุรีรัตน์ คำฝอย ประสานงานองค์กร
นายศรัล สังข์ขาว ประสานงานองค์กร
ภาพและข่าว :  ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑