Guest Relation

Very Krabi

Published on กรกฎาคม 23rd, 2014 | by Divali

0

ประชุมโครงการ สัมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสุตรฐานสมรรถนะและเตรียมความพร้อมครูฝึกในสถานประกอบการ

ประชุมโครงการ สัมนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสุตรฐานสมรรถนะและเตรียมความพร้อมครูฝึกในสถานประกอบการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ. ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อาคารปฏิบัติการการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางและแก้ปัญหา จัดการการศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกัน และพัฒนามาตรฐานหลักสูตร กำหนดสมรรถนะรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ

การศึกษาระบบทวิภาคี เป็นแนวทางการศึกษาที่จัดให้มีในอาชีวศึกษา เพื่อจัดการศึกษาระหว่าง สถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน เพื่อให้ใช้ได้จริง เมื่อนักศึกษาจากสถาบัน ฯ เข้ารับการฝึกงาน เพื่อวัดผลความสามารถในวิชาชีพ ที่เรียนมาด้าน การท่องเที่ยว การโรงแรม และวิชาช่าง ที่ในที่นี้ เน้นไปทางช่างเครื่องยนต์

เพื่อการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะ ของนักศึกษาในการประกบอาชีพ การฝึกทักษะ บนความเข้าใจที่ตรงกัน ว่า นักศึกษา ควร จะฝึก สถานประกอบการใด ที่ตรงกับหลักสูตรที่เรียนมาเพื่อ สร้างความชำนาญมากขึ้น

การประชุมโครงการนี้ จึงนำเสนอการเสวนา แลกเปลี่ยน แนวคิด ระหว่าง สถาบันการศึกษา ” การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาระบบทวภาคี ” โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยเทคนิค นายพิน นิลบุตร ภาคีสถาบันด้านการศึกษา นายรอง ภูเก้าล้วน นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นายก สมาคมธุรกิจ ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ นายนัทท์ อดิศราลักษณ์ กรรมการผูจัดการ บริษัทโตโยต้า อันดามัน จำกัด เป็นผู้เข้าร่วมเสวนา ให้ นักศึกษา ครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ และสถานประกอบการที่ร่วมเป็นภาคี รับทราบ แนวคิด แนวทางการทำงานร่วมกัน เพื่อการสร้างงาน มร้างคน ที่มี คุณภาพ และมีทัศนคติที่ดี ในการทำงาน ด้านบริการ

นอกจากนี้ รองผอ.ด้านวิชาการ วิทยาลัยเทคนิค บรรยายพิเศษ ” บทบาทครูฝึกในสถานประกอบการต่อการเรียนระบบทวิภาคี ” ให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึงเป็นผู้ประกอบการด้านการโรงแรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจยานยนต์ รับทราบ เพื่อ ร่วมมือและเข้าใจตรงกัน เมื่อมีการรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคไปฝึกงานที่สถานประกอบการนั้น ๆ

สรุปผลการรับฟัง การเสวนาและการบรรยาย ด้วยการแบ่งกลุ่ม พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการในรายวิชา เพื่อหาข้อสรุป การวางหลักสูตร ให้สอดคล้องกับการทำงานได้จริง และการปรับเปลี่ยน เพื่อวางลำดับการเรียน การสอนให้เหมาะสมก่อน หลัง เพื่อง่ายต่อการเข้าใจ ในวิชาชีพนั้นๆ เป็น ข้อเขียนแสดงความคิดเห็น และลงบันทึก เพื่อนำไปพิจารณา ในระดับนโยบาย ด้านหลักสูตร ของ วิชาชีพ ที่เข้าการจัดการศึกษาทวิภาคี —

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑