Guest Relation

Very Krabi

Published on ธันวาคม 23rd, 2014 | by Divali

0

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ 2557 – 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ พ.ศ 2557 – 2560 อันเนื่องมาจากเหตุผลสถานการณ์การพัฒนาประเทศและจังหวัดได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และความมั่นคง

จังหวัดกระบี่ได้ทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี มาแล้ว 1 ฉบับ คือ ฉบับปี พ.ศ. 2553 – 2556 ปัจจุบันใช้แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2557 – 2560 ซึ่งเป็น ฉบับที่ 2 การดำเนินการพัฒนาภายใต้แผนดังกล่าว สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ สังคมไปสุ่ ความมุงหวัง ของคนกระบี่ได้ระดับหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์ภาคเกษตร สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ กลับตรงกันข้ามในการทำให้ประชาชน มีความสุข ในความเป็นอยุ่ อันเนื่องจาก ภาวะราคาพืชผลเกษตร ที่ตกต่ำ ธรรมชาติเสื่อมโทรม ปัญหา ขยะ น้ำเสีย และขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สิ่งเหล่านี้ ควรได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน

การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์มีความจำเป็นจะต้อง ออกแบบระบบด้วยหลักวิชาการ และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองและประชาชน การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดในครั้งนี้ ต้องปรับแผนและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเป็น เรื่องที่ยาก กว่า การทำแผน

ขณะนี้ได้ดำเนินการอยุ่ 3 ส่วน คือ
1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากพบปัญหา จะต้องแก้ไข และช่วยเหลือทันที
2. ปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และใช้งบประมาณ ก็จะต้องบูรณาการ ปรับแผน เพื่อการแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
3. การพัฒนาที่ต้องใช้หลักวิชาการและนวัตกรรม จะจัดทำแผนงาน โครงการ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด จัดลำดับความจำเป้น เร่งด่วน

ขณะนี้ จังหวัดกำหนด 12 วาระกระบี่ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วกันจัดทำขึ้น ได้นำมาเป็นส่วนของแผนงาน / โครงการพัฒนาจังหวัด พ.ศ 2557 – 2560 ด้วย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑