Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 16th, 2014 | by Divali

0

ประชุมสภากาแฟการศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ เทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ได้รับเกียรติจากสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสภากาแฟการศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๗ เวลา 0๙.00 น. – ๑๒.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ โดยี นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา ผู้อำนวยการโรงเรียนในอำเภอปลายพระยา เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปลายพระยาและสื่อมวลชน

ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของอำเภอปลายพระยา ตลอดจนเรื่องอื่นๆเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ทัศนคติและเสนอแนะปัญหา อุปสรรคต่อการพัฒนาในอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดังนี้

นายชัยเลิศ ภิญโญรัตนโชติ ประธานกรรมการที่ปรึกษาสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมแสดงความยินดีกับเทศบาลตำบลปลายพระยา รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๕๖ รางวัลที่ ๑ ประเภทเทศบาลตำบล รับเงินรางวัล ๘,000,000.- บาท นายอำนวย สงบุตร ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปลายพระยา ได้จัดทำโครงการสำคัญต่อการพัฒนาในพื้นที่อำเภอปลายพระยา โดยการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จำนวนเนื้อที่ ๒,000 ไร่ ประกอบด้วย โครงการจำนวน ๓ โครงการ คือ ๑.) โครงการจัดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ๒.) โครงการจัดตั้งศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ๓.) โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย วัตถุประสงค์ เพื่อจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆในการพลักดันและร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตามเจตนารมณ์ที่วางไว้และเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่

นายจเร ปานจีน อดีตนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา กล่าวว่า ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้ถนนเส้นทาง ๔0๓๕ ถนนอ่าวลึก – พระแสง มีขนาดผิวจราจรที่ไม่มีไหล่ทาง ช่วยผลักดันของบประมาณเพื่อขยายไหล่ทาง เพื่อความปลอดภัยของการจราจร

นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการเด็กกระบี่จบ ป.๖ ตกน้ำไม่ตาย ดำน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำปลอดภัย ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๑ ได้เสร็จสิ้นโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้กำลังดำเนินการในรุ่นที่ ๒ จะเริ่มในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ จากโครงการดังกล่าว สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ สนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างสระว่ายน้ำ โดยมีการสนับสนุนนำร่อง ๒ เทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลปลายพระยา และเทศบาลตำบลคลองพน ให้เตรียมสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมทั้งบุคคลที่ดูแลสระว่ายน้ำให้เป็นรูปธรรม อีกโครงการ คือ โครงการธนาคารแพะ มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงแพะในจังหวัดกระบี่

เพื่อพัฒนาสายพันธุ์แพะและเป็นการรองรับผู้บริโภคในอนาคต ทั้งนี้ยังสามารถเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดขายเนื้อแพะในต่างประเทศด้วย เช่นในอำเภอปลายพระยามีผู้เลี้ยงแพะ คือ นายสมศักดิ์ ลูกลิ้ม อดีตสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลายพระยา เป็นผู้เลี้ยงแพะพันธุ์เนื้อในการประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งต่อไป วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกระบี่ รับเป็นเจ้าภาพ

ภาพและข่าว :  สุจิตรา ล่องลอย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑