Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 5th, 2014 | by Divali

0

ประชุมชี้แจงปฐมนิเทศ อช. และผู้นำ อช. จังหวัดกระบี่

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาพัฒนาชุมชน  ( อช. ) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ( ผู้นำ อช. ) ในกิจกรรม ที่  1 เพื่อสร้างความเข้าใจภาระกิจในเบื้องต้น เพื่อการพัฒนาในขั้นตอนต่อไป

นายทรงพล สวาสอิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   ที่ห้องประชุมปกาสัย   ศาลากลางจังหวัดกระบี่

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนให้สามารถสร้างงานพัฒนาชุมชน หรือใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการชุมชนอย่างสร้างสรรค์และบูรณาการร่วมกัน

เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานพัฒนาชุมชนในเชิงรุกให้มากขึ้นสามารถตอบสนองให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคของการสื่อสารไร้พรมแดน และเป็นการเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการรณ์และเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้มีกิจกรรมที่สำคัญคือการให้ความรู้ทางด้านวิชาการ เรื่องประชาคมอาเซียนให้กับผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจากวิทยากร เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑