Guest Relation

Very Krabi

Published on มีนาคม 5th, 2016 | by Divali

0

ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่ และคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่

45

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่ และคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่

ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น ๓ และเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับประเทศ

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายพินิจ บุญเลิศ มอบแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดกระบี่

ประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่ และคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ Knowledge-Based OTOP (KBO) จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓๕ คน เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดกระบี่

ประชุมกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน ๒๕๘ ราย เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้ด้านการยื่นขอรับรองมาตรฐานตามประเภทผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

จัดนิทรรศการ OTOP จังหวัดกระบี่ บริเวณหน้าห้องประชุมพนมเบญจา ศาลากลางจังหวัดกระบี่ ชั้น ๕

นอกจากนี้ยังให้บริการให้ความรู้และอำนวยการความสะดวกการยื่นขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และการจดทะเบียนการค้า ซึ่งมีหน่วยงานร่วมจัดจุดบริการ ๔ หน่วยงาน ได้แก่

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่
และฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดให้มีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เด่นของทุกกลุ่ม จำนวน ๒๕๘ ราย ๆ ละ ๑ ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำเสนอผ่านเว็บไซด์ OTOP KRABI ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑