Guest Relation

Travels

Published on กรกฎาคม 11th, 2016 | by Divali

0

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร

ท่องเที่ยวชุมชนกระบี่….วันที่พี่ พร้อมหน้า เตรียม เสวนา…เพื่อน ผอง น้อง พี่…ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ณ. บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอร์ท ต.แหลมสัก อ. อ่าวลึก จ.กระบี่

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่สัญจร ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ โดย ผอ. ศิรวี วาเล๊าะ ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่าย ฯ สร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และมาตรฐานการบริการด้านท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ ในการเป็น เจ้าบ้านที่ดี สร้างความเข้าใจในสิ่งที่ชุมชนเป็น เพื่อให้นักท่องเที่ยว เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน ด้วยความประทับใจ ก่อให้เกิดการท่องเที่ยว ที่ยั่งยืน

มีเวที เสวนาในหัวข้อ ” ทบทวนชุมชนท่องเที่ยว พี่ ที่เป็นแบบอย่างในระดับหนึ่งของการท่องเที่ยวที่บริหารโดยชุมชน โดยมีนางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ นายอมฤต ศิริพรจุฑากุล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ครูภูมิปัญญาท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดกระบี่ และ ชุมชนท่องเที่ยวกระบี่ ( ชุมชนพี่ ) ทั้ง 6 ชุมชน คือ

1. ชุมชนท่องเที่ยวบ้านนาตีน ต.อ่าวนาง อ.เมือง  2.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะกลาง ต คลองประสงค์ อ. เมือง  3.ชุมชนท่องเที่ยวชุมชนอ่าวลึก อ.อ่าวลึก  4.ชุมชนท่องเที่ยว บ้านถ้ำเสือ ต. แหลมสัก อ. อ่าวลึก  5.ชุมชนท่องเที่ยวทุ่งหยีเพ็ง ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา  6.ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก

นอกจากนี้ มีการเสวนา ” วิเคราะห์ชุมชน ท่องเที่ยวน้องที่สมัครเข้ามา เพื่อรับการประเมิน จากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จัดแนวทางการพัฒนาให้ตรงศักยภาพของชุมชนนั้น ตามมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้เข้าใจและมีมาตรฐานในการบริการ ที่เป็นหัวใจ ที่จะทำให้แหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ มีความยั่งยืนและเป็น ท่องเที่ยวชุมชน กระจายรายได้สู่ชุมชนจริงๆ

จากการเสวนาวิเคราะห์ จัดแนวทางเพื่อจัดประเภทมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว โดยมีชุมชนน้อง เข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอข้อมูลและแนวทางการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 9 ชุมชน คือ

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร…1.ชุมชนท่องเที่ยวลำทับ อ. ลำทับ  2.บ้านไหนหนัง อ. เมือง  3.ชุมชนบ้านเขาดิน อ. เขาพนม  4.ชุมชนท่องเที่ยว ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศ…1.ชุมชนท่องเที่ยวอ่าวลึกน้อย อ. อ่าวลึก  2.ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปู ต. เกาะศรีบอยา อ.เหนือคลอง  3.ชุมชนท่องเที่ยวแหลมกรวด ต.คลองขนาน อ.เหนือคลอง  4.ชุมชนท่องเที่ยวหนองทะเล .อ เมือง

ชุมชนท่องเที่ยวประวัติศาสตร์…1. ชุมชนท่องเที่ยวเขางาม อ. อ่าวลึก

จากการเสวนา ทบทวน นำเสนอ แนะแนวทาง เพื่อสร้างมาตรฐาน ในระดับต้น ในการดำเนินการสู่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ที่จะได้รับการพิจารณารับรองมาตรฐานของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป

 

 

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑