Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 22nd, 2014 | by Divali

0

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ตำบลเกาะกลาง  จังหวัดกระบี่  ประจำปี 2557

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  ตำบลเกาะกลาง  จังหวัดกระบี่  ประจำปี 2557 ติดตามผลงานตามแผนที่กำหนดแนวทางการทำงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ. ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

ตำบลเกาะกลาง  อ. เกาะลันตา  ประกอบด้วย 10 หมุ่บ้าน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทักษะการเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย และต่อยอดเป็นแกนนำสร้างความรู้  สร้างเครือข่าย ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลืองานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยร่วมเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ที่มีความรู้และความเข้าใจ

โดยการจัดรูปแบบคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง  การดำเนินงานในขั้นแรกไม่มีงบประมาณสนับสนุนมากนัก แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาฯ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งฯ ได้จัดทำแผนงานปฏิบัติการ และทำงานมาได้ระดับหนึ่ง และประชุมติดตามผลเพื่อได้รับทราบการทำงานและข้ออุปสรรคต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้

จากการที่กำหนดเกาะกลางเป็นศูนย์นำร่อง และมีคณะกรรมการดำเนินงานมาระยะหนึ่ง  ทำงานร่วมกับภาคประชาชนและสอดคล้องกับภารกิจอื่นๆ ในชุมชน เช่น  อสม. และ รพสต. รวมถึงคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียน  ได้ในระดับหนึ่ง โดยทำแผนปฏิบัติการและบันทึกการทำงาน  เพื่อเป็นหลักฐานในการประเมินผล เพื่อใช้เป็นข้อมูล นำร่องและเป็นแนว ในการปฏิบัติ ของชุมชนอื่นๆ

การเริ่มต้น และสร้างแนวทางนี้ เพื่อรองรับเปาหมาย การขยายเครือข่าย จนครบทุกตำบล ทุกอำเภอ ในปี 2558  เมื่อมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป ประชาชน ที่เป็นกรรมการเลือกตั้งและประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์ จะได้เข้า ใจ ขั้นตอน และผลเสียของการซื้อสิทธิ์ – ขายเสียง และผลดีทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการที่ประชาชน รู้หน้าที่และรักษาสิทธิของตัวเอง ที่เป็นพื้นฐาน ความเข้าใจในการดำรงชีพ วิถีประชาธิปไตย

เป็นการสร้างจิตสำนึก  ทัศนคติที่ดี และการแก้ปัญหาการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงในการเลือกตั้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ  เป็นชุมชนต้นแบบ ตัวอย่างที่ดี

 

 

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑