Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 22nd, 2014 | by Divali

0

ประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่จำนวนมาก มารับบริการทางการแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ กฟผ.

45

ประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่มารับบริการทางการแพทย์ ทันตกรรมและรับบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าจากช่างเคลื่อนที่ของ กฟผ. รวม 4 วัน เกือบ 1,000 คน ทุกคนรู้สึกดีใจ ประทับใจ และขอบคุณ กฟผ. ขอให้จัดกิจกรรมนี้ต่อไป และพร้อมจะสนับสนุนการทำงานของ กฟผ. ในอนาคต

นายอดุลย์ เป็งถา หัวหน้าโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขยายกำลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน (หก-ศก.) เปิดเผยว่า ตามที่ฝ่ายการแพทย์และอนามัย (อพอ.) โดย แพทย์หญิงนิศานาถ ธนะภูมิ ทันตแพทย์กะแสง จำนงไทย และทันตแพทย์หญิงนวลแข อิศรางกูร ณ อยุธยา ได้เดินทางมาออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่บริการประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ในระหว่างวันที่ 17-20 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา

เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคและให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรมแก่ประชาชนนั้น ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากผู้นำชุมชนและประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ทั้งใน ต.ตลิ่งชัน ต.คลองขนาน และ ต.ปกาสัย โดยมี นายวิวัฒน์ สิริเกียรติกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้ (อฟภ.) ผู้ปฏิบัติงานของ อฟภ. กองเหมือง (กม-ช.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) และผู้ปฏิบัติงาน หก-ศก. มาร่วมประสานงานแก่คณะแพทย์ ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกคน  46

สำหรับการออกหน่วยในวันที่ 1 ที่โรงเรียนบ้านคลองรั้ว หมู่ที่ ๑ ต. ตลิ่งชันมี นายทัศพล คลองยวน กำนัน ต.ตลิ่งชัน เป็นประธานเปิดการให้บริการ มีนายวิรัตน์ โสหัศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 มาร่วมประสานงานมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรค 134 คน ทันตกรรม 57 คน

วันที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านคลองหมาก ต. คลองขนาน มีนายทัตธน แซ่ฮ้อ รักษาการกำนัน ต.คลองขนาน เป็นประธาน มีนายถนัด วิภวกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมาก นางรัตนาวดี ทนุผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.คลองขนาน ร่วมประสานงาน มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรค 83 คน ทันตกรรม 50

วันที่ 3 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด มีนายทัตธน แซ่ฮ้อ รักษาการกำนัน ต.คลองขนาน เป็นประธาน มีนายพาสันต์ บำรุง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมกรวด นายสมศักดิ์ ภูมิสุทธาผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ร่วมประสานงานงาน มีประชาชนมารับริการตรวจรักษาโรค 133 คน ทันตกรรมจำนวน 20 คน

และวันที่ 4 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุ ต.ปกาสัย มีนายธัญญา ไชยบุตร กำนันต.ปกาสัย เป็นประธานเปิดการให้บริการ มีนายศุภรัตน์ ทองทิพย์ นายวีระศักดิ์ เอ่งฉ้วน รองนายก อบต.ปกาสัย และนายสุทธิพงษ์ จิตตแก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ปกาสัย มาร่วมประสานงาน มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษา 60 คน ทันตกรรมจำนวน 50 คน

สำหรับการออกหน่วยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ของ กฟผ. ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากระบี่ครั้งนี้ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากประชาชนรอบโรงไฟฟ้า พร้อมกันนี้ กฟผ. ได้จัดให้มีช่างเคลื่อนที่ออกไปบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนด้วย มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 150 รายการ

พร้อมกันนี้โรงเรียนเสริมสวยเสริมสยามอ. เมือง จ. กระบี่ ก็ได้มาร่วมออกหน่วยกับ กฟผ. เพื่อให้บริการตัดผมเสริมสวยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนมีประมีชาชนมาใช้บริการ จำนวน 200 คน ในนามของ กฟผ. กระบี่ ขอบคุณ อพอ. คณะแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมและการดูแลคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. กระบี่ทุกคนด้วย ที่ทุ่มเทและช่วยกันทำงานทั้ง 4 วัน

แพทย์หญิงนิศานาถ ธนะภูมิ หัวหน้าคณะแพทย์เคลื่อนที่ของ อพอ. กฟผ. กล่าวว่า การอกหน่วนยแพทย์และทันตกรรมเคลื่อนที่ของ กฟผ. ที่ จ.กระบี่ ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนและได้รับการประสานงานงานที่ดีจากหน่วยงานในพื้นที่ เป็นการประสานงานการทำงานอย่างลงตัวของทุกหน่วยงาน ทั้ง อพอ. กฟผ. กระบี่ ผู้นำชุมชน และประชาชนทุกคน

สิ่งที่แตกต่างและเป็นแบบอย่างที่ดี คือ กฟผ.กระบี่ ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมด้วยโดยการนำช่างเคลื่อนที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นำช่างเสริมสวยจากโรงเรียเสริมสวยเสริมสยามมาบริการตัดผมเสริมสวยฟรี ทำให้การทำงานดูเป็นทีมและครบวงจรมากขึ้น ที่สำคัญประชาชนได้รับการบริการที่หลากหลายและสร้างความประทับใจมากที่ได้มีโอกาสแสดงความขอบคุณประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของ กฟผ.ด้วยดีมาโดยตลอด

ภาพและข่าว : ฐิติภัทร์ ภาณุไพศาล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑