Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 4th, 2014 | by Divali

0

ประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่จำนวน 975 คน มารับบริการตรวจสุขภาพจากแพทย์เคลื่อนที่ของ กฟผ.

ฝ่ายการแพทย์และอนามัย กฟผ. ร่วมกับหน่วยงาน กฟผ. จ.กระบี่ และชุมชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีร่างกายและจิตใจ รวม  5 วัน มีประชาชนมารับบริการ 975 คน

ฝ่ายการแพทย์และอนามัยของ กฟผ. ชึ่งนำโดย นายแพทย์สมชาย สรุจิกำจรวัฒนะ และ นายสุขสมบัติ อุคำพันธ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ  9  ร่วม กับหน่วยงาน กฟผ. จ.กระบี่  นำโดยนายวิวัฒน์  สิริเกียรติกุล  ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าภาคใต้

มีประชาชนมารอบโรงไฟฟ้ากระบี่มารับบริการตรวจรักษาโรคกับคณะแพทย์เคื่อนที่ของ กฟผ. รวม  975คนได้ลงพื้นที่ไปให้บริการตรวจรักษา

วันที่ 25 สิงหาคม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตลิ่งชัน

วันที่ 26 สิงหาคมที่ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย

วันที่  27 สิงหาคม  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะศรีบอยา

วันที่ 28 สิงหาคม  ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะจำ

วันที่  29 สิงหาคม 2557 ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลคลองขนาน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

ซึ่งแต่ละวันได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.และ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำยบล และประชาชนเป็นอย่างดี

นายวิวัฒน์  สิริเกียรติกุล   (อฟภ.) กล่าวว่า กฟผ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการดูแลสุขภาพของประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ ให้มีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์ เมื่อเจ็บป่วยก็ต้องไปหาแพทย์ ซึ่งการหาแพทย์ในแต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่ายสูงมาก  การให้บริการทางการแพทย์ของ กฟผ.จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของประชาชนเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง กฟผ. ได้ดำเนินการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและชุมชนรอบโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ มาตลอด 45 ปี เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายสุขสมบัติ อุคำพันธ์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับ  9  อพอ. กล่าววว่า การมาให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่ได้รับการตอบรับที่ดีมาก มีประชาชนมารับบริการ  975  คน โดยการตรวจรักษาโรคทั่วไป  ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สุงอายุ มีปัญสุขภาพเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร  การปวดเมื่อยตามร่างกาย  นอนไม่หลับ มีปัญหาโรคผิวหนัง

ซึ่งคณะแพทย์ก็ได้ให้คำแนะนำในการปฎิบัติตัวและจ่ายยารักษาตามอาการของโรค ประชาชนทุกคนได้แสดงความขอบคุณ กฟผ. และในโอกาสนี้ อพอ.ขอขอบคุณ อฟภ.และทุกหน่วยงาน กฟผ. ที่ช่วยประสานงานอำนวยความสะดวกให้คณะแพทย์และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี แม้วว่าาการเดินทางไปตรวจรักษาโดยทางเรือที่เกาะศรีบอยา และเกาะจำ ก็ได้รับความสะดวกสบายเป็นอย่างดี หากมีโอกาสจะเดินทามาให้บริการประชาชนรอบโรงไฟฟ้ากระบี่อย่างแน่นอน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑