Guest Relation

Others

Published on กุมภาพันธ์ 21st, 2015 | by Divali

0

ประกาศรับสมัครสื่ออาสาประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสื่ออาสาประชาสัมพันธ์ http://www.admincourt.go.th/…/news_a…/2015/02/press-form.pdf
ใบสมัคร http://www.admincourt.go.th/…/news_at…/2015/02/press-doc.doc
กรอบเนื้อหา http://www.admincourt.go.th/…/ne…/press/2015/02/pr200258.doc

ด้วยสำนักงานศาลปกครองจะจัดกิจกรรม “สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง” ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2558 ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหาคร เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่มีความสนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศาลปกครอง กฎหมายปกครอง และคดีปกครอง ได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตุลาการศาลปกครอง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ประชาชนในพื้นที่ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศาลปกครองกับสื่อมวลชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558

ในการนี้ สำนักงานศาลปกครองใคร่ขอเรียนเชิญท่าน หรือขอความอนุเคราะห์ท่านได้โปรดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรม “สื่ออาสาประชาสัมพันธ์ศาลปกครอง” ดังกล่าว รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร และกรอบเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง สำนักงานศาลปกครอง ได้แนบเอกสารใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ มาพร้อมนี้ด้วย

ประกาศรับสมัครสื่ออาสาประชาสัมพันธ์ http://www.admincourt.go.th/…/news_a…/2015/02/press-form.pdf
ใบสมัคร http://www.admincourt.go.th/…/news_at…/2015/02/press-doc.doc
กรอบเนื้อหา http://www.admincourt.go.th/…/ne…/press/2015/02/pr200258.doc

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร 02-141-1165, 02-141-1167

ADMINCOURT.GO.TH

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑