Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 8th, 2014 | by Divali

0

บางกอกแอร์เวย์สเปิดจองหุ้นไอพีโอสำหรับนักลงทุนทั่วไป 14-17 ตุลาคม นี้

บางกอกแอร์เวย์สเปิดจองหุ้นไอพีโอสำหรับนักลงทุนทั่วไป 14-17 ตุลาคม นี้
ก่อนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 พฤศจิกายน นี้
• ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น 23 – 27 บาทต่อหุ้น
• คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
• เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใต้สัญลักษณ์ “BA” ประมาณวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โดย นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (President) ได้เผยถึงความคืบหน้าในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดจองหุ้นไอพีโอ ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม 2557 จนถึง เวลา 15.30 น. ของวันที่ 17 ตุลาคม 2557 โดยผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องชำระเงินค่าจองซื้อที่ราคา 27 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาเสนอขายเบื้องต้นสูงสุดของช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ที่ 23 – 27 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะประกาศราคาเสนอขายสุดท้ายได้ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557
ในการนำเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ คาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 11,960 ถึง 14,040 ล้านบาท นับเป็นการทำไอพีโอที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับที่ 1 ใตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ระดมทุนได้เพื่อใช้ในการขยายฝูงบิน รวมทั้งการปรับเปลี่ยน และ/หรือทดแทนฝูงบินเดิม การจัดซื้อเครื่องยนต์ อะไหล่ และอุปกรณ์สำรองสำหรับฝูงบินที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานของอุตสาหกรรม การก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงอากาศยานที่สนามบินสุวรรณภูมิ การปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติสมุย และเงิทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นายพุฒิพงศ์ กล่าวเสริมว่า “บริษัทฯ ได้สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 46 ปีของการดำเนินธุรกิจด้านการบิน ที่ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจการบินครบวงจร โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

ปัจจุบันเป็นสายการบินที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ให้บริการเที่ยวบินทั้งภายในประเทศและขยายไปสู่ระดับภูมิภาค ล่าสุดได้รับ 2 รางวัล World’s Best Regional Airline และ Best Regional Airline in Asia 2014 จาก SKYTRAX
นอกเหนือจากธุรกิจสายการบินแล้ว บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจสนามบิน 3 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ซึ่งเป็นฮับในทางภาคใต้ของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ท่าอากาศยานสุโขทัย และท่าอากาศยานตราด

นอกจากนั้น ยังให้บริการทางการบินประเภทอื่นๆ กับสายการบินชั้นนำระดับโลก ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผ่านบริษัท Bangkok Air Catering (BAC) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารในเที่ยวบิน บริษัท Worldwide Flight Services Bangkok Air Ground Handling (BFS Ground) ที่ให้บริการภาคพื้น และให้บริการในลานจอดและอุปกรณ์ภาคพื้น และ บริษัท WFS-PG Cargo (BFS Cargo) ซึ่งให้บริการคลังสินค้าระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีรายได้อื่นๆ ซึ่งรวมถึงเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) คิดเป็นประมาณร้อยละ 7.83 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว

โครงสร้างทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุมของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีความพร้อมและศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจการบินในอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค”
“การระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตในอนาคตของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)” นายพุฒิพงศ์ กล่าวสรุป

รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้จองซื้อรายย่อยที่สนใจ สามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหุ้นทั้ง 5 ราย ได้แก่
• ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาไมโคร
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
• ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
• ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
• ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละสาขา

ทั้งนี้ ตัวแทนจำหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจำนวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้นมีจำนวนเท่ากับหรือสูงกว่า 2.5 เท่าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจำหน่ายหุ้น
ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 50,000 หุ้นต่อ 1 ราย การจัดสรรหุ้นของผู้จองซื้อรายย่อยจะกระทำโดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือดผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร (Random) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จำกัด

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com และเว็บไซต์ของตัวแทนจำหน่ายหุ้นภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 ตุลาคม 2557
ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจำนวนน้อยกว่าจำนวนที่จองซือหรือจำนวนจองซื้อขั้นต่ำที่กำหนดหรือได้รับการจัดสรรรไม่ครบตามจำนวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ หรือราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุดในช่วงราคาเสนอ
ขายเบื้องต้น ผู้จองซื้อรายย่อยจะได้รับเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน
บริษัทฯ คาดว่าพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ภายใต้สัญลักษณ์ “BA”

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkokair.com/ir
หรือ บม. หลักทรัพย์ บัวหลวง โทร.02 618 1000, 02 231 3777 หรือติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 02 265 5829, 02 265 5709, 02 265 5893, 02 265 8731

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
อริศรา แสงฤทธิ์ โทร. 02 265 5672, 084 874 1004
กันย์สินี แสงทอง โทร. 02 265 8708, 081 882 4426
พัศพงศ์ จิรวัฒนาศักดิ์ โทร. 02 265 5670, 081 934 4554
E-mail: media@bangkokair.com
บริษัท โอกิลวี่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด (ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์)
เอกภพ พันธุรัตน์ โทร. 02 205 6614, 089 676 6234 E-mail: eakkapop.panthurat@ogilvy.com
ศราพร ฐิตะฐาน โทร. 02 205 6617, 081 806 3632 E-mail: saraporn.thitatarn@ogilvy.com

หมายเหตุ:
• เอกสารนี้ไม่ถือเป็นสิ่งพิมพ์เผยแพร่หรือแจกจ่าย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา (รวมถึงอาณาเขตของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีสิทธิครอบครอง ตลอดจนรัฐใดๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย)
เอกสารนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา และการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในเอกสารนี้ไม่ได้จดทะเบียนและจะไม่ได้นำไปจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ค.ศ. 1933 (U.S. Securities Act of 1933) และไม่สามารถที่จะเสนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เว้นแต่เป็นไปตามข้อยกเว้นจากการจดทะเบียนตามกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ทำการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวแก่ประชาชนในประเทศสหรัฐอเมริกา
• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑