Guest Relation

Energy

Published on ตุลาคม 31st, 2013 | by Divali

0

บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 484 ไร่ บริเวณปากน้ำขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 824 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.76 ของกำลังการผลิตติดตั้งรวมของประเทศ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าซึ่งแยกตามลักษณะและวิธีการผลิต แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนขนอมเป็นโรงไฟฟ้าแบบพิเศษที่ประกอบสำเร็จรูปจากต่างประเทศ โดยก่อสร้างบนเรือขนาดใหญ่ แล้วนำมาติดตั้งบริเวณปากน้ำขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาโครงการหลายประการ อาทิ
มีเส้นทางคมนาคมน้ำลึกและกว้างพอสำหรับการลากจูงโรงไฟฟ้าเข้ามาติดตั้ง
สามารถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางเรือเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าได้อย่างสะดวก
มีแหล่งน้ำใช้สำหรับป้อนโรงไฟฟ้าและใช้ระบายความร้อนจากเครื่องหล่อเย็นเพียงพอ
อยู่ใกล้ที่ตั้งแหล่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า
มีเนื้อที่รองรับการขยายโรงไฟฟ้าในอนาคต
ทั้งนี้ ในอดีตโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนบนเรือขนอม เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งดำเนินการ โดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างและนำมาติดตั้งแล้วเสร็จ ภายใน 2 ปี ซึ่งดำเนินงานได้เร็วกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบทั่วไป ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างอย่างน้อย 4 ปี

1.โรงไฟฟ้าพลังความร้อน บนเรือขนอมแห่งนี้ จึงสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้าในภาคใต้ได้ทันกับสถานการณ์
2.โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ตั้งโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ชุดที่ 1 และ 2 โดยมีเนื้อที่ในการก่อสร้างประมาณ 30.5 ไร่ ซึ่งโรงไฟฟ้าดังกล่าวสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 3,154 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ประกอบด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 5 เครื่อง โดยแบ่งเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบกังหันแก๊สจำนวน 4 เครื่อง และแบบกังหันไอน้ำจำนวน 1 เครื่อง รวมกำลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้นประมาณ 674 เมกะวัตต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊ส
ขนาด 112 เมกะวัตต์ 4 เครื่อง ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก และใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงรองในแต่ละเครื่องรับก๊าซธรรมชาติได้สูงสุดวันละ 33.92 ล้านลูกบาศก์ฟุต (ในกรณีที่ต้องใช้น้ำมันดีเซลแทนก๊าซ จะใช้น้ำมันดีเซลวันละ 0.835 ล้านลิตร) ก๊าซธรรมชาติที่ใช้ ได้มาจากอ่าวไทย โดยวางท่อจากแหล่งผลิตมาถึงโครงการฯ เป็นระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร

2.2 เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน้ำ
ขนาด 226 เมกะวัตต์ 1 ชุด ใช้ความร้อนจากไอเสียของเครื่องกังหันแก๊สทั้ง 4 ชุด เป็นพลังความร้อนในการต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำที่มีแรงดันสูงไปขับดันเครื่องกังหันไอน้ำแล้วฉุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการผลิตไฟฟ้า
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอม เป็นผลมาจากความต้องการพลังงานของประเทศที่เพิ่มขึ้นสูงมากในปี 2533 กฟผ. จึงได้เสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนอมในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2534 และคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2534


บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100 ล้านบาท โดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือเอ็กโก ได้รับซื้อโรงไฟฟ้าขนอมมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาดำเนินการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539 ในสัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 99.99 ซึ่งการซื้อขายโรงไฟฟ้าขนอมเป็นไปตามตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2537 ที่ได้อนุมัติในหลักการให้ กฟผ. ให้สิทธิซื้อโรงไฟฟ้าขนอมแก่เอ็กโกหรือบริษัทในกลุ่มเอ็กโก

ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ โรงไฟฟ้าขนอมมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชนและสิ่งแวดล้อม สมดังปณิธาน “ผู้สร้างสรรค์พลังงาน…เพื่อชีวิต”

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑