Guest Relation

Others

Published on ธันวาคม 23rd, 2014 | by Divali

0

นายช่างดีชวนน้อง ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “เมืองแห่งความสุข”

นายช่างดีชวนน้อง ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี “เมืองแห่งความสุข”

กติกาและคุณสมบัติ

๑.นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓
๒.นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖
๓.ส่งผลงานในนามบุคคล
๔.กระดาษที่ใช้ต้องเป็นกระดาษวาดเขียน ขนาด A๓ แนวตั้งหรือแนวนอน
๕.ชนิดสี่ที่ใช้เป็นสีไม้
๖.ภาพวาดที่เคยส่งเข้าประกวดจากที่อื่น หรือผ่านการแสดงผลงานมาแล้วจะไม่ได้รับพิจารณา
๗.ระบุชื่อ – นามสกุล ระดับชั้น และสถาบันการศึกษา พร้อมแนวคิดที่ด้านหลังภาพ
๘.ห้ามเขียนตัวอักษรใด ๆ ลงบนภาพ

ส่งผลงานได้ที่ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและ ผังเมือง ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘

รางวัลระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ -๓ และระดับประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖

1.ชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๒ รางวัล
2.รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๒ รางวัล
3.รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๒ รางวัล
4. ชมเชย ทุนการศึกษา ๒,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร ๒ รางวัล

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑