Guest Relation

Local news

Published on พฤศจิกายน 6th, 2015 | by Divali

0

นายชวน ภูเก้าล้วน ในนามบริษัทกระบี่รีสอร์ทจำกัด

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายชวน ภูเก้าล้วน ในนามบริษัทกระบี่รีสอร์ทจำกัด มอบเงินสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับความช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน ในส่วนที่เหลือ จำนวน 7 ครัวเรือน เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท แก่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ ที่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากไร้

จากการดำเนินการสร้างศุนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน บริเวณที่ดินแปลงข้างบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองกระบี่ โดยได้ขออนุญาตใชัที่ราชพัสดุ แปลงทะเบียน เลขที่ 345 ตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ. กระบี่ ในที่ดินแปลงดังกล่าวได้มีราษฎรบุกรุกอาศัยอยุ่ในพื้นที่จำนวน 25 ครัวเรือน ซึ่งเป็นราษฏรที่มีฐานะยากจน ไม่มีที่ดิน หรือที่อยุ่อาศัย ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงาน

เทศบาลเมืองกระบี่ได้ให้การช่วยเหลือไปแล้ว 18 ครัวเรือน ยังคงต้องให้ความช่วยเหลืออีก 7 ครัวเรือน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑