Guest Relation

Local news

Published on เมษายน 24th, 2014 | by Divali

0

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ลงนามรับการถ่ายโอนโรงเรียนบ้านไสไทย มาสังกัดองค์การบริการส่วนตำบลไสไทย

วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีการส่งมอบภารกิจการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลงชื่อในบันทึกการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านไสไทย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และโรงเรียนบ้านช้างตาย ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน โดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในนามผู้โอน มีนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

นายบุญพาส ซื่อตรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เป็นผู้รับโอน นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษากระบี่ นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายสุรสีห์ ศรีเพชรทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เป็นพยาน มีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ คณะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมจำนวนมาก

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริการส่วนตำบลไสไทยกล่าวว่า ในนามตัวแทนชาวตำบลไสไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมกระบี่ ได้ให้ความไว้วางใจถ่ายโอนโรงเรียนบ้านไสไทย มาอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จะมุ่งมั่น ตั้งใจ ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านไสไทย ให้เป็นโรงเรียนที่สร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคม มีความสมารถในด้านวิชาการ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑