Guest Relation

Local news

Published on เมษายน 1st, 2016 | by Divali

0

ทำไมชาวกระบี่มีความต้องการ ให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เป็น มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ?

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.ที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน หัวหน้าคณะทำงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการกีฬา เป็นประธานประชุมเรื่องการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ โดยมีนายศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และนายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ มีผู้นำภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ให้บ้าน นักศึกษา สื่อมวลชน ตลอดจนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ในประเด็นความพร้อมด้านการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา

ตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการด้านกีฬา สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ยุบหลอมรวมสถาบันการพลศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 17 วิทยาเขต เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 4 ภาค โดยเลือกวิทยาเขตที่มีความพร้อมที่สุด 1 วิทยาเขตเป็นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัย

หากมาดูในเรื่องนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่กำหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก วิทยาเขตที่มีความพร้อมที่สุด 1 วิทยาเขต ของ 4 ภาคเป็นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในส่วนของภาคใต้ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ น่าจะมีความพร้อม และเหมาะสมที่สุด ที่จะนำไปสู่เป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยกีฬาอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็น 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเซีย
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากร อาคารสถานที่ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอน ที่สามารถรองรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่เป็นวิทยาเขตเดียวในภาคใต้ ที่เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2557

ขณะนี้มีนิสิตที่ศึกษาอยู่ทั้งชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รวม 21 คน และมีโครงการที่จะเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษดีบัณฑิต สาขาพลศึกษา รุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรายาศิต เต็งกูสุลัยมาน (2558 : 20) พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของสถาบันการศึกษาทั้ง 17 วิทยาเขต และ 11 โรงเรียนกีฬา มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ากรณีที่ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพร้อมกันทั้ง 4 ภาคนั้น ควรเลือกวิทยาเขตที่พร้อมที่สุดเป็นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ กล่าวคือภาคใต้ให้จัดตั้งที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ภาคเหนือให้จัดตั้งที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้จัดตั้งที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม และภาคกลางให้จัดตั้งที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี จังหวัดกระบี่เป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก” ที่มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดกระบี่มีสนามบินนานาชาติที่สามารถอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการกับอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ว่า “ให้เป็นมหาวิทยาลัยกีฬาอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็น 1 ใน 5 ของภูมิภาคเอเชีย” มีความเป็นไปได้สูง และประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุด

จังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับประเทศในฐานะเมืองท่องเที่ยวเป็นอันดับต้น ๆ ที่สำคัญคือจังหวัดกระบี่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค ทั้งนี้เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการเล่นกีฬาที่เป็นที่นิยมของคนทุกชาติทุกภาษา เช่น แหล่งปีนผาระดับโลกที่อ่าวไร่เลย์ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ แหล่งพายเรือแคนูที่อ่าวท่าเลน ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นอกจากนี้จังหวัดกระบี่ยังเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันตกปลาระดับโลก “อ่าวนางฟิชชิ่งเกมส์” เป็นประจำทุกปี

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจังหวัดกระบี่จะมีข้อได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และสามารถดึงเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมากมายต่อปีก็ตาม แต่ก็ยังมีประเด็นซึ่งเป็นข้อจำกัด ทำให้การดำเนินกิจการไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังต้องได้รับการเติมเต็มหลักวิชาการในการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติภาคใต้ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ สามารถทำหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ แก้ปัญหา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อเสาะแสวงหาความรู้เติมเต็มสิ่งที่ขาดไปได้

แต่…ข้อมูลเหล่านี้ เพียงพอต่อการที่จะทำให้คณะทำงานจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการกีฬาจะได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เป็น มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ หรือไม่? ชาวกระบี่ จะสมหวัง หรือฝันสลาย อีกไม่นานจนเกินรอก็จะรู้คำตอบ

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑