Guest Relation

Local news

Published on กุมภาพันธ์ 11th, 2014 | by Divali

0

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

5859
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 น. ที่อาคารนพรัตน์ธารา โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง นายพันคำ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง พร้อมด้วยนายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง คณะครูโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง ตลอดจนคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมให้การต้อนรับนางสมพิศ งานไพโรจน์ และนายอับดุลฮ้ากีม ทรงเลิศ คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2557 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่ตรวจประเมิน โรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง

ในการนี้ นายพันคำ กิตติธรกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ โดยมีคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ได้ตอบข้อสักถามคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในเรื่องการจัดการบริหารการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการเพิ่มอัตรากำลังบุคลากรด้านการศึกษาให้มีจำนวนเพียงพอต่อการดูแลนักเรียน การจัดการโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มอาคารเรียนให้พอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น สนามเด็กเล่นและสนามกีฬาเพื่อให้เด็กมีพื้นที่ออกกำลังการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่เนื่องจากวัยเด็กเป็นวัยที่ต้องได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อเป็นอย่างดี เพื่อความพร้อมที่จะก้าวสู่ช่วงวัยประถมอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้นางสมพิศ งานไพโรจน์ คณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ได้สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมถึงพัฒนาการของการบริหารจัดการการศึกษาตั้งแต่เริ่มเปิดทำการมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับโรงเรียนอนุบาลอ่าวนาง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552 ปัจจุบันมีนักเรียน 293 คน แบ่งเป็น 10 ห้องเรียน มีครู 22 ท่าน โดยมีการร่วมมือกับชุมชนพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีมาตรฐาน โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะแก่เด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ ครบทุกด้านและมีความยั่งยืนโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมลูกเสือน้อย การให้ความรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน การสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นและการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นต้น

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑