Guest Relation

NEWS

Published on มกราคม 5th, 2014 | by Divali

0

“ต้นกล้าศาลปกครอง” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557

1. ศาลปกครอง จะจัดให้มีกิจกรรม “ต้นกล้าศาลปกครอง” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 14.00 น. ณ อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองในเรื่องความเป็นธรรม ความยุติธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อให้ผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันจะสามารถชี้ให้เด็กเห็นถึงความสำคัญของการมีค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม โดยภายในงานดังกล่าวจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายกว่า 30 รายการ อาทิ การแสดงความสามารถของน้องๆ หนูๆ บนเวที การแข่งขันตอบปัญหา การให้ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองในรูปแบบบันเทิง การละเล่นที่สนุกสนาน และการแข่งขันเกมส์ชิงรางวัลต่างๆ ทั้งนี้ จะมีการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มฟรีตลอดงานอีกด้วย (รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมงานวันเด็กศาลปกครอง” ที่แนบ)

2. มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องต่างๆ เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ จำนวน 4 หลักสูตร/โครงการ โดยรับสมัครเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวนโครงการละไม่เกิน 150 คน ดังต่อไปนี้
– โครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครอง ระหว่างวันที่ 24 – 26 กุมภาพันธ์ 2557
– โครงการสัมมนา เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2557
– โครงการสัมมนา เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการพัสดุ ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2557
– โครงการสัมมนา เรื่อง หลักปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2557

สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง
โทร. 02 1411165, 02 1411167

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑