Guest Relation

Very Krabi

Published on พฤศจิกายน 11th, 2014 | by Divali

0

ตลาดสินค้าเกษตร กระบี่ ” ภายใต้โครงการเกษตรกร ( Farmer Market )

ตลาดสินค้าเกษตร กระบี่ ” ภายใต้โครงการเกษตรกร ( Farmer Market )

เปิดตลาดเกษตรวันแรก วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 และจะมี ทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น – 16.30 น ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ถนนท่าเรือ ตำบลไสไท โดยเกษตรกรนำสินค้า ผัก ผลไม้ และผลืตภัณฑ์ จากสวนครัว ไร่นา ของตนเอง และยังมีสินค้าเกษตรประจำถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มแม่บ้านเกษตร และวิสาหกิจชุมชน

การจัดตลาดเกษตรกรนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานสินค้าของจังหวัดกระบี่ ปลอดภุยต่อผู้บริโภค ตรวจสอบได้ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้เพิ่ม เพราะผู้ผลิตมาขายตรง และเปิดโอกาสให้เกษตรกรรายย่อย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกำลังใจให้ผลิต ที่มีตลาดรองรับผลผลิต

โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนในการยกระดับมาตรฐานสินค้า รองรับการเข้าสุ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน โดยเฉพาะ เสาเศรษฐกิจ คือเน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการเพิ่มรายได้ การผลิตอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัย ซึ่งอาเซี่ยนมีเป้าหมายสร้างระบบการค้าแบบตลาดเดียวและมีฐานการผลิตร่วมกัน คือการกำหนดมาตรฐานฟาร์มอาเซี่ยน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑