Guest Relation

NEWS

Published on มกราคม 4th, 2014 | by Divali

0

ช.อปต-ห.และคณะ เยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

ช.อปต-ห.และคณะ เยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ
ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นายมนตรี ศรีสมอ่อน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ –บริหาร (ช.อปต-ห.) และคณะ เป็นผู้แทน กฟผ. เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่สามจังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น ได้นำกระเช้า ไดอารี่ และปฏิทิน กฟผ. เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ท่านแม่ทัพภาค ๔ ที่ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น เข้าเยี่ยมคารวะอวยพรปีใหม่ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น ช.อปต-ห. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ศาลากลาง
จังหวัดนราธิวาส ในเวลา ๑๒.๓๐ น เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ผู้บัญชาการ
ค่ายจุฬาภรณ์ ที่ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส จากนั้นในช่วงบ่าย
เวลา ๑๔.๐๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะ และอวยพรปีใหม่ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ
จังหวัดนราธิวาส ที่ศูนย์บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดนราธิวาส

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๓๐ น ช.อปต-ห. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และอวยพรปีใหม่ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี ที่ศูนย์บัญชาการหน่วย
เฉพาะกิจจังหวัดปัตตานี อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จากนั้นในเวลา ๑๐.๓๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ผู้บัญชาการกรมทหารราบที่ ๑๕ ที่ศูนย์บัญชาการกรมทหารราบที่ ๑๕ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี และในเวลา ๑๑.๓๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ผู้บังคับการหน่วยบินอโณทัย ที่ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี จากนั้นในช่วงบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น. ช.อปต-ห. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ที่ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ น ช.อปต-ห. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาทั้ง ๓ ท่าน ที่ศาลากลางจังหวัดยะลา จากนั้นในเวลา ๑๐.๓๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลา ที่ศูนย์บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดยะลาค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ในเวลา ๑๑.๐๐ น. ช.อปต-ห. และคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และในเวลา ๑๒.๐๐ น. เข้าเยี่ยมคารวะและอวยพรปีใหม่ พ.อ.วชิรา บุญเอี่ยม ที่ปรึกษาด้านรัฐวิสาหกิจศูนย์สันติสุข กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้าค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ในโอกานี้ ช.อปต-ห. ได้กล่าวขอขอบคุณและขอส่งความปรารถนาดีทุกภาคส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนภารกิจของ กฟผ. ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เสี่ยงภัย ตลอดจนได้ถือโอกาสเนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๖ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๗ อวยพรให้หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชา ประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และขออาราธนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครอง ทุกท่านให้มีความปลอดภัย นอกจากนั้น ช.อปต-ห. และคณะ ได้ถือโอกาสไปตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่หน่วยบำรุงรักษาสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง พร้อมสอบถามทุกข์ สุข ของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ จากผู้ปฏิบัติงานเพื่อหาทางแก้ไข ต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑