Guest Relation

NEWS

Published on พฤศจิกายน 6th, 2014 | by Divali

0

ชูบ้านใหม่ไชยพจน์อำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ ของจังหวัดบุรีรัมย์

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ชูให้อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นอำเภอเข้มแข็งปลอดบุหรี่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาให้เกิดกระบวนการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมของภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เกิดการบูรณาการงานควบคุมยาสูบในชุมชนระดับอำเภอ

นายแพทย์สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มี 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  อำเภอพุทไธสง  อำเภอคูเมือง  อำเภอกระสัง  อำเภอนางรอง  และอำเภอโนนสุวรรณ  ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

เพื่อพัฒนางานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนระดับอำเภอ และบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นอำเภอต้นแบบที่ขับเคลื่อนอำเภอปลอดบุหรี่ ได้ครบ 100 % ซึ่งประกอบด้วย 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแล 6  แห่ง เป็นเทศบาล 1 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 5 แห่ง  มีโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์เป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอขนาด 30 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่ง จำนวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประมาณ 170 คน ทำหน้าที่ให้การดูแลรักษาสุขภาพของประชากรในพื้นที่ จำนวนประมาณ 27,000 คน

ซึ่งจากการสำรวจการบริโภคยาสูบในพื้นที่อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  พบว่า จำนวนผู้สูบบุหรี่ลดลง ในปี 2557  มีจำนวนผู้สูบบุหรี่คิดเป็นร้อยละ 4.99  ของจำนวนประชากรทั้งหมด  (1,348 คน)
ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ  กล่าวว่า อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์มีการดำเนินงานเพื่อลดการบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่อง  และยาวนานตั้งแต่ปี 2535 ตามนโยบายและ KPI ที่ได้รับจากสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

โดยมีหน่วยงานหลัก คือโรงพยาบาลบ้านใหม่ไชยพจน์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เริ่มต้นด้วยการทำให้พื้นที่สาธารณะเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535   ส่งผลให้สถานที่ราชการ  โรงเรียน  ร้านอาหาร  ในอำเภอเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่ สิ่งเหล่านี้เองเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของอำเภอ เพื่อให้สูบบุหรี่ได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การทำความเข้าใจกับร้านค้าในชุมชน

เพื่อให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ในการห้ามทำการโฆษณาหรือตั้งโชว์สินค้าของบริษัทบุหรี่ทุกรูปแบบ  รวมถึงไม่จำหน่ายบุหรี่ให้เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 18  ปี  ซึ่งเหล่านี้ก็ส่งผลให้สามารถป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน ที่สำคัญทั้งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน  ได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะติดป้ายบ้านปลอดบุหรี่ทุกหลังคาเรือน

ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องจาก 4 จังหวัด คือ สิงห์บุรี  ชัยภูมิ และเชียงใหม่  ซึ่งมีการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 บัดนี้การขับเคลื่อนงานของ 4 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถอดบทเรียนเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของอำเภอที่ร่วมโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ ในวันที่ 6  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557  ณ ห้องประชุมประโคนชัย โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมพงษ์  จรุงจิตตานุสนธิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ  จำนวน 351 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้รับเกียรติบัตรเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทบุคคลผู้นำและผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ  ประเภทผู้นำระดับตำบล   ประเภทผู้นำที่ทำหมู่บ้านปลอดบุหรี่  และประเภทคนเลิกบุหรี่ได้

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ มือถือ : 081-913-2345 

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่                    

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑