Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 9th, 2014 | by Divali

0

ชูบางระจันต้นแบบอำเภอปลอดบุหรี่

อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี นำร่องพัฒนาให้เป็นอำเภอปลอดบุหรี่ต้นแบบ จากการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ สนับสนุนการดำเนินโครงการโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

นายแพทย์รุ่งฤทัย   มวลประสิทธิ์พร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวว่า จังหวัดสิงห์บุรี มี 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางระจัน อินทร์บุรี ค่ายบางระจัน และพรหมบุรี ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ กับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เพื่อพัฒนางานรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่อย่างเป็นระบบที่ยั่งยืนในการแก้ปัญหาการสูบบุหรี่ในชุมชนระดับอำเภอ และอำเภอบางระจัน เป็นอำเภอต้นแบบที่ขับเคลื่อนอำเภอปลอดบุหรี่ ได้ครบ 100 % มีทั้งหมด 8 ตำบล 77 หมู่บ้าน 9,091 ครัวเรือน มีประชากรรวม 30,430 คน แต่ในเขตเทศบาลบางระจันรับผิดชอบ 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลสิงห์ ตำบลโพชนไก่ ตำบลไม้ดัด และตำบลเชิงกลัด ซึ่งมีจำนวนผู้สูบบุหรี่ 1,129 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71 ของประชากรทั้งหมด

ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ ที่ปรึกษามูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และผู้จัดการโครงการบูรณาการงานควบคุมยาสูบเพื่อพัฒนาและขยายเครือข่ายในชุมชนระดับอำเภอ  กล่าวว่า อำเภอบางระจันมีจุดเด่นสำคัญในการบูรณาการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ มีกิจกรรมการควบคุมบุหรี่ในโรงเรียน การขอความร่วมมือให้ร้านขายบุหรี่ปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาชุมชน และการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ จนมีความเคลื่อนไหวในทุกระดับ เกิดรูปธรรมความสำเร็จในโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ สสอ. รพ.สต. บ้านปลอดบุหรี่ และชุมชนปลอดบุหรี่ โดยแต่ละภาคส่วนมีกระบวนการดำเนินงานที่โดดเด่นและน่าสนใจ ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้อำเภออื่นในจังหวัดสิงห์บุรีอีก 3 อำเภอได้เรียนรู้และมีแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็นอำเภอปลอดบุหรี่ครบ 100 %

ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดสิงห์บุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องจาก 4 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และเชียงใหม่  ซึ่งมีการดำเนินงานตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 บัดนี้การขับเคลื่อนงานของ 4 อำเภอที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ถอดบทเรียนเรียบร้อยแล้ว มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเด่นของอำเภอที่ร่วมโครงการฯ และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ ในวันที่ 8  ตุลาคม  พ.ศ. 2557  ณ โรงพยาบาลบางระจัน จ.สิงห์บุรี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์รุ่งฤทัย   มวลประสิทธิ์พร   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นผู้มอบเกียรติบัตรแก่บุคคลต้นแบบ  จำนวน 135 คน โดยแบ่งกลุ่มผู้รับเกียรติบัตรเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทบุคคลผู้นำและผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ  ประเภทผู้นำระดับตำบล   ประเภทผู้นำที่ทำหมู่บ้านปลอดบุหรี่  และประเภทคนเลิกบุหรี่ได้

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ผศ. กรองจิต  วาทีสาธกกิจ มือถือ : 081-913-2345 

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑