Guest Relation

Energy

Published on พฤศจิกายน 26th, 2017 | by Divali

0

“ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 บ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00น.

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานพิธีเปิดงาน”ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 บ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่” โดย นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวรายงาน นายสมบูรณ์ เต็มชื่น นายอำเภอเกาะลันตา กล่าวต้อนรับ ในงานเปิด “ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 บ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่” ได้มีการดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ของโครงการ ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียว (แผนงานโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมลงสู่ชุมชน เพื่อให้เกิดทัศนคติอุปนิสัยที่ดีในการประหยัดพลังงาน และขออนุญาตรายงานการดำเนินงานชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ดังนี้

6524

“ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5” เป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดีจากประชาคมทุกภาคส่วน ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนบ้านคลองยาง โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ
1. เพื่อให้ชุมชนบ้านคลองยางได้รับองค์ความรู้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย สามารถดำเนินกิจกรรมให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
3. เพื่อให้ชุมชนบ้านคลองยางเป็นต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม มีแหล่งเรียนรู้เรื่องพลังงานไฟฟ้าพร้อมขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง
ในการดำเนินงาน “ชุมชนประหยัดพลังงานเบอร์ 5” นั้น

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยากรในเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในชีวิตประจำวัน โรงเรียนบ้านคลองยางได้ขยายผลสู่ชุมชนผ่านกิจกรรม โดยให้นักเรียนสำรวจการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากพื้นที่จริง โดยสมาชิกชุมชนบ้านคลองยางได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้สมาชิกชุมชนบ้านคลองยาง สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 1,710 หน่วย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 994 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑