Guest Relation

Very Krabi

Published on กันยายน 16th, 2016 | by Divali

0

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ชุมชนสามวัฒนธรรม ที่อยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ไทย จีน มุสลิม แม้มีวิถีที่แตกต่าง แต่สามารถรวมกันบนเส้นทางเดียวกัน เส้นทางแห่งน้ำใจ ความเอื้อเฟื้อ และร่วมพัฒนา…มิได้เกิดขึ้นง่าย

การปรับเปลี่ยนของสังคม ที่เด็กรุ่นใหม่ มุ่งสู่ เมืองที่เจริญ ละทิ้งบ้านเกิด ปล่อยให้ผู้เฒ่า ผู้แก่เฝ้าบ้าน นั่งจับเจ่า ทอดสายตายาวรอการกลับมาเยี่ยมเยียนของลูกหลาน การจะถักทอสายใยแห่งความสัมพันธ์ให้กลับคืน การหวลคืนกลับมาสู่บ้านเกิดของเด็กรุ่นใหม่ เพื่อพลิกฟื้นการพัฒนา…มิได้ทำได้ง่าย

การมีธรรมชาติที่สวยงาม มีต้นทุนทางทรัพยากร เป็นตัวสร้างมูลค่าให้กับชุมชน ที่สามารถหากำไรได้จากการท่องเที่ยว หารายได้ให้กับชุมชนทุก ๆ คน เหมือนกับการเปิดโอกาสให้ทุกคนเท่าเทียมกัน สุดแต่ใจจะไขว่คว้า ทำอย่างไรให้ “ทุกคน” ในชุมชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ เพื่อช่วยกันรักษา และหวงแหน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน…มิได้เกิดอย่างง่ายดาย

การมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ ภาพวาด ภาพเขียน ที่เกิดขึ้นตามผนังถ้ำ ตามเกาะเล็ก เกาะน้อย รอบบริเวณแหลมสัก เป็นตัวบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ วิถีผู้คนในอดีต ให้ได้เรียนรู้ เพื่อ “เล่าเรื่อง” สืบทอดความเป็นมาในอดีตสู่ปัจจุบัน ให้เกิดความภาคภูมิใจ ความรักในถิ่นฐาน ปลูกฝังจิตสำนึกและพัฒนาไปพร้อมกับการเติบโตของเยาวชน การเรียนรู้วิถีการใช้ชีวิตของผู้คน …มิได้ทำได้ง่าย ๆ

แต่ ความยากใดมิสามารถต้านทาน การร่วมแรง ร่วมใจ ความพยายามที่จะมุ่งสู่จุดหมายร่วมของชุมชน ก่อกำเนิดเป็น “ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก”

ด้วยกลวิธี ในการช่วยเหลือกันเอง ในรูปแบบ “พี่ช่วยน้อง” จากจุดเล็ก ๆ ของแรงศรัทธา สร้างเครือข่ายการเป็นท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถอดรูปแบบวิธีคิดและวิธีดำเนินการที่ประสบผลสำเร็จของ “พี่” มาเป็นก้าวที่กล้า ของ “น้อง” จึงเป็นเสมือนแรงผลัก ที่ดันให้ก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว

ด้วยการมุ่งพัฒนาให้เกิดชุมชนท่องเที่ยว เพื่อเป็นตัวเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ โดยเฉพาะสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ ในช่วงปี ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙ ที่เน้นการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ตลอดจนผู้บริหารของจังหวัดที่ให้ความต่อเนื่องในเรื่องนโยบาย จนทำให้เกิดปรากฎการณ์ การแตกแขนงของการท่องเที่ยวชุมชน ถือเป็นยุคทองอย่างแท้จริง เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ชุมชนในพื้นที่ ที่เข้มแข็ง นำพานาวาการท่องเที่ยวไปสู่ฝั่งได้อย่างสมบูรณ์

ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสักในวันนี้ จึงเป็นเสมือน ชุมชนท่องเที่ยว ที่ได้รับการฟูมฟัก มาอย่างดี มีความพร้อมในทุกๆด้าน และพร้อมต่อการก้าวสู่ Social Enterprise
ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก ในวันนี้ จึงเป็น ชุมชน “พี่” ที่พร้อมจะเพาะบ่ม “น้อง” ให้เจริญรอยตาม อย่างถูกที่และถูกทาง

สักวัน คงจะได้เห็นชุมชนสามวัฒนธรรม ที่มีสายสัมพันธ์ของครอบครัว ร่วมถักทอสังคมแห่งความสุข ความเจริญ ที่ยั่งยืน ตลอดไป ….

ภาพและข้อมูล : นักเดินทาง คนชอบเที่ยว

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑