Guest Relation

NEWS

Published on พฤศจิกายน 20th, 2014 | by Divali

0

ชาวอีสานเผาเงินค่าบุหรี่กว่า หมื่นสี่พันล้านบาทต่อปี

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส โคราช  อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ศ.นพ.ประกิต  วาทีสาธกกิจ  เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยการสำรวจสถานการณ์การบริโภคยาสูบของคนไทยที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ในรอบ 22 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2534 – 2556) พบว่าอัตราการสูบลดลงจากร้อยละ 32.0 เหลือร้อยละ 19.94 จำนวนผู้สูบบุหรี่รวมลดลงจาก 12.26 ล้านคน เป็น  10.76  ล้านคน  โดยอัตราสูบในเพศชาย 39.0%  หรือ 10.19 ล้านคน  และอัตราสูบในเพศหญิง 2.05% หรือ 5.72 แสนคน  เฉลี่ยแล้วคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน  แต่ละคนอายุสั้นลงโดยเฉลี่ย 12 ปี และเจ็บป่วยหนักเป็นเวลา 2 ปีก่อนเสียชีวิต  ทั้งนี้อีสานเป็นภาคที่มีจำนวนผู้สูบบุหรี่มากที่สุดในประเทศคือ 4 ล้านคน ซึ่งหากไม่สามารถเลิกสูบได้ชาวอีสานจะเสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่ 2 ล้านคน

ผศ.ดร.มณฑา  เก่งการพานิช  คณะทำงานการสำรวจการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ระดับโลก  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เปิดเผยข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การบริโภคยาสูบ ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป การสำรวจในปี พ.ศ.2554 พบว่ามีผู้สูบบุหรี่ทุกประเภทรวม 4.3 ล้านคนและร้อยละ 34.5  ของผู้ใหญ่ชาวอีสานหรือ 3.9 ล้านคนได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน  ผู้สูบบุหรี่ชาวอีสานที่สูบบุหรี่ซิกาแรตเพียงอย่างเดียว 1.3 ล้านคนใช้เงินค่าบุหรี่เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 532  บาท หรือเท่ากับ 6,384  ต่อปี ผู้ที่สูบบุหรี่ซิกาแรตและยาเส้น  1.2 ล้านคน  เงินที่เสีย 332 บาทต่อเดือน หรือ 3,984  บาทต่อปี   ค่าใช้จ่ายยาเส้น 1.8 ล้านคนเท่ากับ 50 บาทต่อเดือน รวมแล้วคิดเป็นค่าสูบบุหรี่ที่ชาวอีสานเสียไปเท่ากับ 14,159  ล้านบาทต่อปี

ซึ่งการจัดสัมมนาสื่อมวลชนภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เรื่อง “ร่วมกันสร้างสังคมปลอดบุหรี่” ในครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สื่อมวลชนในพื้นที่จะได้รับทราบข้อมูลสำคัญด้านการควบคุมยาสูบ และนำไปเผยแพร่รณรงค์เพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เป็นสื่อมวลชนมากกว่า 40 คน ซึ่งเป็นสื่อมวลชนระดับท้องถิ่นในภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จากจังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะเกษ สุรินทร์  อำนาจเจริญ  และอุบลราชธานี  ทั้งนี้จากการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ต้องการสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวัลภา  แก้วศรี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

โทร. 0-2278-1828 หรือ 08-6368-9488  อีเมล์ wanrapa@ashthailand.or.th

มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ACTION  ON  SMOKING  AND  HEALTH  FOUNDATION

 

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑