Guest Relation

NEWS

Published on ธันวาคม 12th, 2013 | by Divali

0

จัดประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จัดประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557

วันที่ 11 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 มีนายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายระวิ ชายกุล ส.อบต.หมู่ที่ 3 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ อนันตพงษ์ นักพัฒนาชุมชน นายฉลาด ศรีรักษา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมบูรณ์ สารภี ประธาน อปพร.ตำบลไสไทย และอปพร.ตำบลไสไทย ทั้ง ๗ หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย
กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร.อยู่ประจำจุดตรวจในพื้นที่ตำบลไสไทย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จำนวน 2 จุด คือจุดตรวจป้อมยามบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 จุดตรวจป้อมยามบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

เนื่องจากช่วงเทศกาลปีใหม่
มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนให้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก และช่วงเทศกาลเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับพื้นที่ตำบลไสไทยจะมีเส้นทางหลักผ่านเข้าออกสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งที่อยู่ในเขตตำบลไสไทยและใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2557 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงได้จัดประชุม เตรียมโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยลดอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 ขึ้น

ภาพและข่าว : นางสุจิราภัทร์ ต่างสี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อบต.ไสไทย

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑