Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 27th, 2014 | by Divali

0

จัดประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย

เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557

นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธานการประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยลดอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557

โดยมีนางจรีพร เอกติชัยวรกุล ผู้อำนวยการกองคลัง นายณัฐสิทธิ์ ศรีเมือง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด นายสุชาติ สืบเหตุ รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นายฉลาด ศรีรักษา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอปพร.ตำบลไสไทย ทั้ง 7 หมู่บ้านเข้าร่วมประชุม
นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า การจัดประชุมในวันนี้

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ในการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ อปพร.อยู่ประจำจุดตรวจในพื้นที่ตำบลไสไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ดำเนินการตั้งจุดตรวจ จำนวน 2 จุด

คือจุดตรวจป้อมยามบ้านหนองกก หมู่ที่ 2 และ
จุดตรวจป้อมยามบ้านอ่าวน้ำเมา หมู่ที่ 5

ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึงวันที่ 17 เมษายน 2557 เพื่อจัดตั้งจุดตรวจ สอดส่อง ป้องปรามและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร และอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน มีประชาชนให้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก อุบัติเหตุทางถนนสูงจึงกว่าปกติ อาจก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน ประกอบกับพื้นที่ตำบลไสไทยจะมีเส้นทางหลักผ่านเข้าออกสู่แหล่งท่องเที่ยวทั้งที่อยู่ในเขตตำบลไสไทยและใกล้เคียง

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงได้จัดประชุม เตรียมความพร้อมโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยลดอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 ขึ้น

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑