Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 19th, 2014 | by Divali

0

จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปี๒๕๕๗ (Healthy Tourism)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปี๒๕๕๗ (Healthy Tourism) ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่

เพื่อชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ในด้านต่าง ๆ เช่น การควบคุมโรคระบาดและโรคติดต่อที่สำคัญ, ความปลอดภัยด้านอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม, ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน, ระบบบริการการแพทย์ในสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐและการส่งต่อ, การดำเนินงานส้วมสาธารณและโรงแรมน่าอยู่น่าพัก

โดยในแต่ละด้าน ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น พื้นที่ท่องเที่ยวต้องไม่มีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปี , มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.), ร้านอาหารผ่านเกณฑ์อาหารสะอาด รสชาติอร่อย, ส้วมสาธารณะ ผ่านเกณฑ์ (HAS) เป็นต้น

สำหรับ คณะกรรมการพัฒนาสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ปี๒๕๕๗ (Healthy Tourism) ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดกระบี่, นายอำเภอทุกอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ, นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว/ร้านอาหารในจังหวัดกระบี่

เพื่อให้จังหวัดกระบี่ดำเนินการพัฒนาด้านสาธารณสุขตามเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขภาพตามแหล่งท่องเที่ยว เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑