Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 22nd, 2014 | by Divali

0

จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ในสังกัด

66

สพป.กระบี่ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ ในสังกัด ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นายวิฑูร จันทโน หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาอังกฤษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นการสร้างโอกาส ความมั่นใจ และ
63

เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน

สำหรับกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนดังกล่าว ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากสถาบันภาษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการการจัดค่ายอังกฤษภาคฤดูร้อนให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๐ คน โดยได้กำหนดการจัดกิจกรรมเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ มีนาคม

เป็นการจัดกิจกรรมแบบไป-กลับ ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม เป็นกิจกรรมเข้าค่ายพักค้างคืน ระยะที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๘ เมษายน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนต้องไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้ และระยะที่ ๔ วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นการนำเสนอผลงานและกิจกรรมโดยนักเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้จัดส่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ๒ คน ไปเข้ารับการอบรมเพื่อเป็นวิทยากรแกนนำจาก สพฐ. และนำมาขยายผลให้แก่วิทยากรผู้ช่วยซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๗ คน

มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมาจากโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๖๐ คน จาก ๑๒ โรงเรียน และครูผู้ควบคุมที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากร จำนวน ๒๕ คน จัดกิจกรรมในลักษณะการสอนภาษาแบบสื่อสาร (Communicative Language Teaching – CLT) คือแนวคิดซึ่งเชื่อมระหว่างความรู้ทางภาษา (Linguistic Knowledge) ทักษะทางภาษา (Language Skill) และความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Ability) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้โครงสร้างภาษาเพื่อการสื่อสาร

โดยผู้เรียนได้เรียนรู้คู่การปฏิบัติ และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้กิจกรรมในค่ายไปนำเสนอในวันที่ ๙ เมษายน อีกด้วย ซึ่งในการจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับครูผู้สอนภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัด และได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑