Guest Relation

NEWS

Published on กรกฎาคม 21st, 2014 | by Divali

0

จังหวัด เคลื่อนที่ บรรเทาทุกข์บำรุงสุข

ในนาม เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มีถุงยังชีพและข้าวสาร มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่จัดให้มีจังหวัดเคลื่อนที่…

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่  อบต.ดินแดง อำเภอลำทับ เป็นกิจกรรมบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ของจังหวัด ในการดูแลประชาชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ และ ภาคเอกชน ที่ มีจิตอาสา มาร่วมกิจกรรม ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียนไปทั่ว ทุกอำเภอ ทุกเดือน ตลอดทั้งปี    โดยจัดเป็นซุ้มองคฺกร หรือ ซุ้มแทนหน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อให้ความรุ้ ให้การบริการ แก่ประชาชน ในภาระกิจ ที่ต้องติดต่อส่วนราชการนั้นๆ  จัดเป็น กิจกรรมองค์ความรุ้และการบริการไว้ด้วยกัน

นอกจากนี้ มีการเสวนาในหัวข้อ ร้องทุกข์ เล่าปัญหา  รับฟังความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความคิดในการแก้ไข ของประชาชน มีการแสดงผลงาน ชิ้นงานของชุมชน  ขายพืช ผัก  ผลไม้ อาหารของท้องถิ่น  เป็นโอกาส ที่ จังหวัดและผู้นำชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้มีโอกาศ ได้ มาประชุม พบปะ พร้อมๆ กัน สร้างความสามัคคี  ในท้องถิ่นและชุมชน และมีความเข้าใจ ในหน้าที่ และภาระกิจ ข้อจำกัดในการทำงาน เมื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันด้วยความเป็นจริงและข้อกฎหมาย ทำให้ได้รู้ ว่า ส่วนราชการต้องทำอย่างไร ชุมชนเองก็ได้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน ในการติดต่อ ประสานงานกับภาครัฐด้วยความเข้าใจ นับว่าเป็นนโยบายที่สร้างชุมชน การปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด พัฒนา ไปในทิศทางเดียวกัน

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑