Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 26th, 2014 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่ เดินหน้าขับเคลื่อนงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ มีผู้เข้าประชุมที่เป็นคณะกรรมการฯ และผู้ดำเนินการ จำนวน 23 คน

นายกฤช เปิดเผยว่าตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น โดยกำหนดให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด

ในการดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ, อนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด และคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ ให้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุน

รวมถึงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด
ในวันนี้จังหวัดกระบี่ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งในเรื่องของมาตรการภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน สถานการณ์การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกระบี่ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในภาคใต้ และได้มีการรายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในเรื่องของการดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนส่งเข้าประกวดในระดับเขตอีกด้วย


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑