Guest Relation

Local news

Published on พฤษภาคม 23rd, 2014 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2557

วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่ห้องเจ้าฟ้า โรงแรมบุญสยาม องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2557

โดยนายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย เป็นประธาน นายชญณัท ขยันการ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวรายงาน มีนายกิตติ อินทรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ นายประจักษ์ สาระวารี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย นายอาวุธ ไขแสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ จำนวน กว่า 100 คน เข้าร่วม มีนายวิมล หลับผดุง นักวิชาการสาธานรณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไสไทย และนางบุศรา จิระรัตนากร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในสระ เป็นวิทยากร

นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย กล่าวว่า กลุ่มเด็กและวัยรุ่น เป็นช่วงวัยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการ อีกทั้งเป็นวัยที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาเล่าเรียน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ

แต่ปัจจุบันมีสิ่งเร้าต่างๆ มากมาย เช่น ยาเสพติด การพนัน การติดเหล้า ติดเกมส์ และสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยั่วยุก่อให้เกิดพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร นำไปสู่ปัญหาโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ไสไทย ได้มีการสำรวจข้อมูลจากระบบการเฝ้าระวังคุ้มครองเด็ก CPMS ในปี 2554 ที่ผ่านมา พบว่าในพื้นที่ จำนวนตัวเลขของเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา หรือไม่จบการศึกษาภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละ ๓ โดยลักษณะครอบครัวที่เด็กอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยว

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ และเนื่องด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ได้ประสานความร่วมมือในการจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายคุ้มครองเด็กระดับจังหวัดและพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย จึงได้ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้น

เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตระหนักถึงปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น พร้อมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กร ชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นต่อไป

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑