Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 9th, 2015 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่รุกแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด “กระบี่สีขาว”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดของจังหวัดกระบี่ ยังคงอยู่ในระดับเบาบาง มีแนวโน้มยังคงทรงตัว มีพื้นที่แพร่ระบาดกระจายตัวอยู่ในย่านชุมชนของทุกอำเภอ โดยเฉพาะ อำเภอเมือง อำเภอคลองท่อม อำเภอเขาพนม พบหมู่บ้านแพร่ระบาดรุนแรงในพื้นที่จังหวัดกระบี่ จำนวน 41 หมู่บ้าน และพบการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เยาวชน นักเรียนและนักศึกษากระจายอยู่ในพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน สถานศึกษา สถานบันเทิง ผู้เสพมีอายุน้อยลงและมีแนวโน้มพัฒนาไปเป็นผู้ค้า

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาล เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การลดกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงการกระทำผิดยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน

จังหวัดกระบี่จึงกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปี 2558 ในห้วง 6 เดือนหลัง (มีนาคม – กันยายน 2558” จำนวน 6 กลยุทธ์ อันประกอบด้วย กลยุทธ์ 1 “กวาดบ้านสีขาว” เน้นการตรวจสอบประวัติบุคคล พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ สถานศึกษา รัฐวิสาหกิจ ผู้ปกครองท้องที่และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนอาสาสมัครต่างๆ ผู้ใกล้ชิดกับบุคคลข้างต้น ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว

ทั้งในฐานะผู้เสพหรือผู้ค้า และหากเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ป้องกัน ปราบปราม ละเลยในการปฏิบัติหรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติด ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งวินัยและอาญา กลยุทธ์ 2 “X-Ray ทุกตารางนิ้ว”

เน้นตรวจสอบ Re x ray พื้นที่ทุกตารางนิ้ว เพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพให้ได้ครบถ้วนทุกพื้นที่ กลยุทธ์ 3 “ปิด ปราบ ยึด” (ปิดล้อมตรวจค้น ปราบปราม ยึดทรัพย์) เน้นการตรวจค้น ปิดล้อมพื้นที่เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดพร้อมสืบสวน จับกุมขยายผลทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้า และยึดทรัพย์สินผู้กระทำผิดโดยสนธิกำลัง ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร

กลยุทธ์ 4 “บำบัดคุณภาพ” นำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เรื่องการปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู กลยุทธ์ 5 “ติดตามเข้มข้น”

การติดตามผู้ผ่านการบำบัด และการช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดให้ทุกระบบให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/8/2557 และ กลยุทธ์ 6 “ชุมชนเข้มแข็ง”

เน้นเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมโดยทุกหมู่บ้าน/ชุมชนจะต้องมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ปฏิบัติการ “กระบี่สีขาว” เพื่อกระบี่ปลอดภัยและเด็กกระบี่มีอนาคต
อุษณีย์ เกื้อสกุล/ข่าว

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑