Guest Relation

Very Krabi

Published on กุมภาพันธ์ 19th, 2015 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่รุกพัฒนาปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต

เป็นประเด็นสำคัญของยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่งคงของอาหารและพลังงานในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 2559 และนโยบายที่รัฐบาลที่แถลงต่อสภาพนิติบัญญัติแห่งชาติ ด้านการดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต และการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่างๆ ตลอดจนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตปาล์มน้ำมันซึ่งพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด

โดยปาล์มน้ำมันเป็นสินค้าเกษตรที่สำคัญอันดับ 1 ของจังหวัดกระบี่ นับเป็นรายได้หลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ ประสิทธิภาพการผลิตยังต่ำกว่าที่ควรเป็น ต้นทุนการผลิตสูงคุณภาพผลผลิต (เปอร์เซ็นน้ำมัน) ยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นและราคาผลผลิตไม่มีเสถียรภาพ

ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเปรียบกับผู้ผลิตผลิตในประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ ให้มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตไปสู่กระบวนการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ และสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและการจัดการผลผลิตที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตแก่เกษตรกร

สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการให้ห่วงโซ่การผลิตปาล์มน้ำมันในจังหวัดกระบี่ โดยได้อนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาน้ำมันอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วงเงินโครงการ 28,307,100 บาท (ยี่สิบแปดล้านสามแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยประกอบด้วย 13 โครงการย่อย

อาทิ โครงการปรับปรุงโรงงานพร้อมติดตั้งเครื่องจักรกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ ขนาด 50 ลิตร/ครั้ง/วัน จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 2,030,000 บาท โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่

ซึ่งจะเป็นโครงการต้นแบบหรือใช้เป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ รองรับการเปิดการค้าเสรีหรือ AEC ณ บริเวณสำนักงานสหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด เลขที่ 62 หมู่ 3 ตำบลคีรีวง อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมอบให้สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จำกัด บริหารจัดการใช้ประโยชน์ รับซื้อผลปาล์มจากสมาชิกโครงการมาดำเนินการสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) และแปรรูปน้ำมันปาล์มดิบ (CPO)โดยการกลั่นเป็นน้ำมันบริสุทธิ์เพื่อใช้ในการบริโภค และนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตมาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ตลอดทั้งการบำรุงรักษาต่อไป

อุษณีย์ เกื้อสกุล /ข่าว
ภาพ / อินเตอเน็ต

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑