Guest Relation

Very Krabi

Published on กรกฎาคม 26th, 2015 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่ประชุมหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

จังหวัดกระบี่ประชุมหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ มีคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 26 คน

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้ไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในระดับที่สูงขึ้น

โดยกำหนดให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ในการดำเนินการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนั้น ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ให้ทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานในระดับจังหวัดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุน รวมถึงติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

จังหวัดกระบี่ได้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ซึ่งที่ประชุมได้แจ้งในเรื่องของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งเป็นนโยบายรัฐบาลที่ให้ขึ้นทะเบียนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ การประกวดวิสาหกิจชุมชนระดับประเทศ

ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผสมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ บ้านดินแดง ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ เป็นตัวแทนของ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบนเข้ารับการประกวดในระดับประเทศ การรับสมัครกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน สถานการณ์การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

ผลการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานภาคี และได้มีการพิจารณาแผนส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ Smart Group ที่จะดำเนินการในปี 2559

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑