Guest Relation

Local news

Published on กันยายน 9th, 2014 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่ตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุกอำเภอ

จังหวัดกระบี่ตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุกอำเภอให้เป็นแหล่งเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในชุมชน

นายไชยยุทธ์ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)

ในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาผลผลิตให้สูงขึ้น จังหวัดกระบี่จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวขึ้นในทุกอำเภอ โดยคัดเลือกจากเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตร มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนการผลิต ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ได้

ซึ่งขณะนี้จัดตั้งนำร่องอำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 8 ศูนย์ โดยที่ศูนย์นี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้หลักในด้านการลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น เป็นต้น

ในอนาคตจังหวัดกระบี่จะขยายการจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้ให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้มีแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึง


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑