Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 3rd, 2014 | by Divali

0

จังหวัดกระบี่จัดพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ จัดขบวนรถตกแต่ง ขบวนช้าง วงดุริยางค์ และขบวนครูและนักเรียน ร่วมขบวนเกียรติยศเชิญรางวัลพระราชทาน

จังหวัดกระบี่จัดพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ จัดขบวนรถตกแต่ง ขบวนช้าง วงดุริยางค์ และขบวนครูและนักเรียน ร่วมขบวนเกียรติยศเชิญรางวัลพระราชทาน

นักเรียนและสถานศึกษาจังหวัดกระบี่ สร้างชื่อเสียงได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทาน จำนวน 10 รางวัล มากที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น.ที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กำหนดจัดให้มีพิธีต้อนรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 และตั้งขบวนเกียรติยศเชิญรางวัลพระราชทาน ณ สี่แยกเสือเขี้ยวดาบ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ มุ่งสู่ห้องปกาสัย อาคารหอวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดกระบี่
โดยมีนายสมาน แสงสอาด รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในจังหวัดกระบี่ร่วมพิธีและมอบดอกไม้แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.2506 ตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงให้ความสำคัญในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้ดีเด่น จนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม แบ่งการคัดเลือกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทนักเรียน คือ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทสถานศึกษา คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

การคัดเลือกดำเนินการตามแบบประเมิน และคู่มือการประเมินของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติของสถานศึกษา ขั้นตอนการคัดเลือก ขอบเขตการประเมิน วิธีการประเมิน มีรูปแบบมาตรฐานเดียวกันเที่ยงตรง ยุติธรรมและสาธารณชนยอมรับผลการคัดเลือกด้วยความมั่นใจ ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับกลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัดที่ 4 มี กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พังงา และระนอง) อันเป็นการส่งเสริมคุณค่าของรางวัลพระราชทานให้สมเกียรติอย่างยั่งยืนต่อไป

ในระยะเวลา 20 ปี ตั้งแต่ปี 2526 – 2555 จังหวัดกระบี่เคยมีสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานมาแล้ว จำนวน 23 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 49 ราย เป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่ง เป็นแบบอย่างของสถานศึกษาที่ดีด้านการพัฒนา สร้างสรรค์คุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง สะท้อนให้เห็นความสามัคคี มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาที่ดีของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการสนับสนุนของหน่วยงานต้นสังกัด และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติ
ในปีการศึกษา 2556 จังหวัดกระบี่ มีนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน 10 รางวัล มากที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ 3 ของประเทศ โดยนักเรียนและผู้แทนสถานศึกษา ได้เข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และเดินทางถึงจังหวัดกระบี่ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557

รางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานให้กับนักเรียนและสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการคัดเลือกในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นรางวัลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนและสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 50
ในปีการศึกษา 2556 นักเรียนและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ได้รับรางวัล
พระราชทานถึง 10 รางวัล ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อน บ่งบอกถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความสามัคคี มุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ ทำให้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลพระราชทาน นับเป็นเกียรติอย่างสูงและเป็นมงคลอย่างยิ่งสำหรับชาวกระบี่ และวงการศึกษากระบี่ รวมถึงหน่วยงานและบุคคล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จที่เกิดขึ้น ก็สมควรได้รับการยกย่องใน

โอกาสนี้เช่นเดียวกัน ขอให้ผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน ได้ผดุงรักษา คุณงามความดี และคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในความรับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพของชาติ สมคำว่า “นักเรียนและสถานศึกษารางวัลพระราชทาน”
ในปีการศึกษา 2556 จังหวัดกระบี่ มีนักเรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน 10 รางวัล มากที่สุดในภาคใต้ และเป็นอันดับ 3 ของประเทศดังนี้.-

ประเภทนักเรียน
1. ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ เด็กหญิงณัฐฐาพร ชัยยะ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ เด็กหญิงประภัสสร สายสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ นายภูบดี อภิรติธรรม
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นางสาวสาธิตา เริงสมุทร์
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา

ประเภทสถานศึกษา
1. ระดับก่อนประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านลำทับ
2. ระดับก่อนประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนเจริญวิชช์
3. ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านเกาะปอ
4. ระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านบางเจริญ
5. ระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2
6. ระดับอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

ภาพและข่าว : ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑