Guest Relation

Local news

Published on ตุลาคม 16th, 2013 | by Divali

0

งานเวทีวัฒนธรรม

อัลฮัมดูลิลละฮ์ ผ่านไปได้ด้วยดีสำหรับกิจกรรมวันเเรก ในงานเวทีวัฒนธรรม เกาะกลางย้อนวันวาน ตั้งแต่ 15- 16-17 ตุลาคม 2556 ชุมชนได้มีโอกาส การต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์อิสลาม ประเทศมาเลเซีย ประมาณ 30 คน และได้รับมอบสิ่งของจากคณะนักศึกษามาเลเซียให้กับทางศูนย์ฯและเด็กนักเรียน 30 คนด้วย มีการการเชือดกุรบ่าน ซึ่งพิธีกรรมทางศาสนา อาจจะเป็นการเชือดวัว หรือแพะ กิจกรรมวันนี้เป็นการเชือดวัว นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการดำนาของชุมชนและเชิญนักศึกษาลองหัดดำนาที่เป็นแปลงนาซึ่งเตรียมไว้สำหรับเป็นแปลงทำกิจกรรมของศูนย์ฯเพื่อการเรียนรู้และปลูกไว้เป็นอาหารสำหรับเด็กนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการมีนิทรรศการของโบราณที่เป็นเครื่องใช้ เครื่องมือในการประกอบอาชีพของชุมชน ตำบลคลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาเเละวัฒนธรรมบ้านเกาะกลาง เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑