Guest Relation

Local news

Published on มีนาคม 31st, 2014 | by Divali

0

” งดจับปลาในฤดุมีไข่ อนุรักษ์ไว้ใช้อย่างยั่งยืน “

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดฤดูปลามีไข่ และวางไข่ฯ ฝั่งอันดามัน ในเขตพื้นที่บางส่วนของ จ.พังงา และ จ.กระบี่ ระหว่างวันที่ 15 เมษายน – 15 มิถุนายน ของทุปีนั้น จาหผลการศึกษาด้านวิชาการของรมประมง ปรากฎชัดว่า บริเวณทะเลอันดามันในเขตท้องที่ จ.ภูเก็ต จ.พังงา จ.กระบี่ และจังหวัดตรัง เป็นแล่งซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดวางไข่ และอาศัยเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ของทุกปี เพื่อคุ้มครองพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำวัยอ่อนให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตลอดไป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดการปิดอ่าวฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่ ฉบับใหม่ดังนี้

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกในที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ภายในระยะเวลาที่กำหนด

สาระสำคัญของมาตรการ

1.ฤดูมีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูก ( ระยะเวลาห้ามทำการประมง )
1 เมษษยน – 30 มิถุนายน ของทุกปี ( รวม 91 วัน )

2.พื้นที่ห้ามทำการประมง
บางส่วนซึ่งเป็นทะเลของภูเก็ต พังงา กระบี่ และ ตรัง ตังแต่ปลายแหลมพันวา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ถึงตะวันออกปลายแหลมหัวล้าน เกาะยาวใหญ่ อ. เกาะยาว จ.พังงา ถึงเกาะ ปิดะนอกอ. เมือง จะ.กระบี่ ถึงปลายแหลมเกาะลันตาใหญ่ อ. เกาะลันตา จ.กระบี่ ถึงปลายแหลมเกาะ ตะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ถึงเกาะสุกร ถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อ. ปะเหลียน จ.ตรัง รวมพื้นที่จำนวน 4,696 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,935,000 ไร่

3. เครื่องมือที่ห้ามทำการประมง
อวนลากทุกประเภท ทุกขนาดที่ใช้กับเรือกล
อวนประเภทล้อมจับทุกชนิด
อวนติดตาขนาดช่องตาเล็กกว่า 4.7 เซนติเมตร

4. เครื่องมือประมงที่ยกเว้นให้ทำประมงได้
เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักในเวลากลางวัน ทำการประมงตังแต่ พระอาทิตย์ขึ้น -ถึงพระอาทิตย์ตก
เครื่องมืออวนลากคานถ่างที่ใช้ประกอบกับเรือกล ( เครื่องมืออวนลากแผ่นตะเข้มีคานถ่างหรืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกล ซึ่งใช้เชือกเส้นใยประดิษฐ์เป็นสายลากอวน ) เฉพาะในเวลากลางคืน ตั้งแต่พระอาทิตย์ตก ถึงพระอาทิตย์ขึ้น
เครื่องมืออวนโป๊ะ

5. บทกำหนดลงโทษ ผู้ใดฝ่าฝัน
ปรับตั้งแต่ 5000 – 10,000 หรือจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ริบเครื่องมือทำการประมง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑