Guest Relation

Local news

Published on สิงหาคม 4th, 2014 | by Divali

0

คสช.คืนความสุขให้เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดกระบี่ มอบเงินช่วยเหลือ 72 ล้านบาท

คสช.คืนความสุขให้เกษตรกรชาวสวนยาง จังหวัดกระบี่ มอบเงินช่วยเหลือ 72 ล้านบาท
แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยมีตัวแทนเกษตรกรรับมอบ จำนวน 40 ราย จาก 8 อำเภอ

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ที่อาคารศูนย์เรียนรู้ปาล์มน้ำมันและสารสน สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยมีตัวแทนเกษตรกรรับมอบ จำนวน 40 ราย โดยมีนายไชยยุทธ ขุนฤทธิ์แก้ว เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวรานงาน
นายกฤช รังสิเสนา ณ อยุธยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 จำนวน 6,600 ล้านบาทเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้ขึ้นทะเบียนในโครงกล่าวแต่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ โดยที่ในส่วนของจังหวัดกระบี่มีอยู่จำนวน 2,417 ครัวเรือน เนื้อที่ 28,605.50 ไร่ คิดเป็นเงิน 72,085,860 บาท จังหวัดกระบี่จึงได้จัดพิธีมอบเงินแก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือขึ้นในวันนี้ โดยมีตัวแทนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจากทุกอำเภอมารับมอบจำนวน 40 ราย และหลังจากนี้จะเร่งจ่ายเงินช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
ในวันเดียวกันนี้ได้จัดให้มีการสัมมนาเครือข่ายการเพิ่มผลผลิตยางพารา เพื่อเป็นเวทีให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาชีพทำสวนยางพาราได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ รวมทั้ง วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพาราไทย แนวทางการปฏิบัติเพื่อความอยู่รอดของชาวสวนยางพารารายย่อย โดยมีเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดกระบี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสัมมนารวมจำนวน 150 ราย

ภาพและข่าว :  ไพฑูรย์ ล่องเพ็ง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑