Guest Relation

Very Krabi

Published on ธันวาคม 9th, 2015 | by Divali

0

“คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 6”

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ คณะที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการรณรงค์และส่งเสริมเยาวชน

“คนกระบี่พันธุ์ดี ครั้งที่ 6”

โดยจัดกิจกรรมการประกวดเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี ที่มีสรีระรูปร่างแข็งแรง สมบูรณ์ สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีบุคลิกภาพที่ดี และมีปฏิภาณไหวพริบ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมสุขภาพของเยาวชนคนกระบี่ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพตั้งแต่เยาว์วัย อันจะมีผลให้เกิดพัฒนาการทุกด้าน และได้กำหนดการมอบรางวัลในงานปีใหม่และงานกาชาดของจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2559

ในการนี้ สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวมีประโยชน์สำหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่เป็นอย่างยิ่ง

จึงขอเชิญชวนนักเรียนในสังกัดของท่านที่มีอายุระหว่าง 8 – 12 ปี โรงเรียนละ 2 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.การสมัคร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 16 ธันวาคม 2558
2.สถานที่ยื่นใบสมัคร

(1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

โทรศัพท์ 075-611182 ต่อ 202 โทรสาร 075- 622101, 075-612058 หรือ

(2) สำนักงานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ (บริษัท ศรีผ่องพาณิชย์ จำกัด) เลขที่ ๕๓ – ๕๗ ถนนพัฒนา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 โทรศัพท์ 098-0695368 โทรสาร 075 – 611914 E-mail: krabiadvisor@hotmail.com

(3) การทดสอบเชาว์ปัญญา และสมรรถภาพทางกาย กำหนดในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และการกีฬาสถาบันการ พลศึกษาวิทยาเขตกระบี่
(4). การมอบรางวัล กำหนดในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 20.00 น. ณ เวทีกลาง งานกาชาดจังหวัดกระบี่

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑