Guest Relation

NEWS

Published on ตุลาคม 11th, 2013 | by Divali

0

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์’ผู้สูงอายุ’

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์’ผู้สูงอายุ’ คาดใช้เม็ดเงิน 4,000 ล้านบาท พัฒนาระบบ ผุด’เนิร์สซิ่งโฮม’และจัดบริการทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่มี นพ.ประ ดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ที่ประชุมได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เนื่องจากคาดว่าใน 10-20 ปี ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละ 18 และร้อยละ 24 ของประชากรทั้งประเทศ

นพ.ประดิษฐ เปิดเผยว่า บอร์ด สปสช.มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง เสนอไว้ โดยได้มอบ สปสช. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการโดยใช้งบประมาณค่าบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุ และงบประมาณจากกองทุนท้องถิ่น ในการตรวจคัดกรองและทำทะเบียนเพื่อจัดกลุ่มผู้สูงอายุตามระดับการพึ่งพิง ตลอดจนจัดบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะทุพพลภาพ ขณะเดียวกัน เตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาจัดสรรงบเพิ่มเติม เพื่อพัฒนาระบบบริการตามแผนยุทธศาสตร์ จัดให้มีแหล่งการคลังสำหรับจัดบริการดูแลระยะยาวที่ยั่งยืน และมอบหมายหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว คณะอนุกรรมการได้นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ที่มีเป้าประสงค์ให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน ได้รับการสนับสนุนให้มีขีดความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีในครอบครัวและชุมชน ขณะที่ผู้สูงอายุทุกคนก็จะได้รับการคัดกรอง และมีระบบส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟูและการดูแลระยะยาวในชุมชน มีระบบการเงินการคลังที่ยั่งยืนในการดูแลครบวงจร ทุกชุมชนมีระบบสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ให้อยู่ในครอบครัวได้อย่างมีความสุข ยกตัวอย่างเช่น จะมีการจัดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หรือ Nursing Home ขณะเดียวกัน ส่วนท้องถิ่นจะมีหน้าที่จัดระบบการดูแล ตลอดจนมีระบบข้อมูล ส่วนภาครัฐมี นโยบายสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิ่น มีกองทุนในระดับท้องถิ่นเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ โดยบูรณาการแหล่งเงินต่างๆ ที่ลงไปในชุมชน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สำหรับงบประมาณจะแบ่งเป็นงบพัฒนาระบบตามยุทธศาสตร์ 2,701 ล้านบาท และงบบริการดูแลระยะยาว 2,109 ล้านบาท ตั้งเป้าว่าจะเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์นี้ภายในปี 2557

ที่มา–มติชน ฉบับวันที่ 7 ส.ค. 2556 (กรอบบ่าย)–

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑