Guest Relation

NEWS

Published on มีนาคม 1st, 2017 | by Divali

0

ข้อสรุปของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) จังหวัดกระบี่เกี่ยวกับการขอลดอัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 

 

32

 

1. ให้คงราคาอัตราค่าบริการสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ในราคา 400 บาท แต่การจัดเก็บต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบการจัดเก็บที่ทันสมัย รวดเร็ว และได้มาตรฐาน โดยมีข้อเสนอเพิ่มเติม คือ
1.1 ให้ปรับปรุงพัฒนา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งอำนวยความสะดวก การดำเนินการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ
1.2 การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาต้องเน้นการพัฒนาเพื่อนักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ ไม่ใช่นำไปใช้เพื่อสวัสดิการและพัฒนาสิ่งปลูกสร้างของอุทยานฯ เป็นหลัก
1.3 ให้มีบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นให้เพียงพอต่อการดูแลนักท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่เพิ่มขึ้นในทุกปี
2. จัดระเบียบการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ เช่น การควบคุมมาตรฐานและจำนวนเรือ การควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้แต่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้วย
3. ปรับเปลี่ยนระบบการจัดสรรงบประมาณที่ได้จากการจัดเก็บค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติให้กับท้องถิ่นให้มากกว่าเดิม ไม่ควรต่ำกว่าร้อยละ 15 ทั้งนี้ควรจัดสรรให้กับจังหวัดโดยตรง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓ อบต. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นายอำเภอ ผู้ปกครองท้องที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอุทยานแห่งชาติ ตัวแทนอุทยานแห่งชาติ และองค์กรที่จดทะเบียนเป็นสมาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
4. ให้การจัดเก็บค่าบริการในลักษณะ One day trip หรืออย่างน้อย แหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี และเกาะห้องของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี ทั้ง 2 เกาะนี้ อัตราค่าบริการรวม ๔๐๐ บาท

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑