Guest Relation

Very Krabi

Published on เมษายน 6th, 2017 | by Divali

0

ขับเคลื่อนโครงการ “อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”ผลักดัน สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก

1111

ขับเคลื่อนโครงการ “อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”ผลักดัน สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น.
นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ (คณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ) เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอปลายพระยา
เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการ ติดตามรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนพื้นที่อำเภอปลายพระยา ว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่อย่างไรกับโครงการ
“อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ” ตามที่ได้เคยเรียนชี้แจงในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
โดยมีนายนิรันดร์ ปราบอักษร นายอำเภอปลายพระยา เป็นประธานในการประชุม ณ ศาลาประชาคมอำเภอปลายพระยา จ.กระบี่
สืบเนื่องจากที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร ได้มีมติเห็นชอบให้ร่วมดำเนินการ ในโครงการ“อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”
ระหว่างมูลนิธิกับประชาชน ชาวจังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงค์ในการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมหามงคลวโรกาสแห่งศตวรรษ ในการเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ ของปวงชนชาวไทย ซึ่งพิธีมหาราชาภิเษกจะถูกกำหนดขี้นในเร็ววันนี้ อาศัยข้อบังคับของมูลนิธิฯ หมวดที่6 ข้อที่ 6
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งคณะบุคคลขึ้นเป็นคณะกรรมการอำนวยการริเริ่ม และ ก่อตั้งโครงการ “อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”(รายชื่อคณะกรรมการตามประกาศที่ ๑/๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการจึงมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการกรอบการดำเนินกิจกรรมเพื่อการริเริ่ม และจัดตั้งโครงการฯ จนบรรลุเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตามที่ได้เคยเรียนชี้แจงในการประชุมฯ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา
โครงการ “อุทยานคุณธรรมและศาสนสันติสุขนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ”. 10 อุทยาน ประกอบด้วย
1.อุทยานโครงการตามแนวพระราชดำริ
2.อุทยาน สันติภาพ สันติธรรม สันติสุข
3. อุทยานวัฒนธรรมทัศน์
4. อุทยาน สังเวชนียสถาน
5. อุทยาน แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง
6. อุทยาน พุทธเยาวชน
7. อุทยานรัตตัญญู
8.อุทยาน นานาอารยชาติ
9. อุทยาน กตัญญู และ
10. อุทยานพุทธบริษัท …
.โครงการนี้ อยู่ในขั้นอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ขึ้นอยู่กับคนกระบี่ เพราะต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑