Guest Relation

NEWS

Published on เมษายน 24th, 2014 | by Divali

0

ขอให้บริษัทบุหรี่แสดงความรับผิดชอบ

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ขอให้โรงงานยาสูบและบริษัทฟิลลิป มอร์ริส อธิบายการเสียชีวิตของคนไทย 24,006 คนต่อปีจากการสูบบุหรี่ของสองบริษัทนี้ โดยการวิเคราะห์จากคนไทยที่สูบบุหรี่ ประมาณครึ่งหนึ่งสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน ที่เหลือสูบบุหรี่ยาเส้น หากคำนวณจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ 50,710 คนต่อปี ดังนั้น กล่าวได้ว่า คนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ซิกาแรตที่ผลิตจากโรงงาน 25,355 คนต่อปี โรงงานยาสูบมีส่วนแบ่งตลาด 70% บริษัทฟิลลิป มอร์ริส 25% ที่เหลือเป็นบุหรี่ของบริษัทอื่น ๆ

ดังนั้นโรงงานยาสูบต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของคนไทย 17,748 คน และบริษัทฟิลลิป มอร์ริส 6,338 คนต่อปี รวมทั้งโดยเฉลี่ยแล้วคนไทยที่เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่อายุสั้นลงคนละ 12 ปี และเจ็บป่วยหนักเป็นเวลาสองปีก่อนเสียชีวิต

การที่โรงงานยาสูบพยายามประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโฆษณาสร้างภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การบริจาคเงินให้แก่หน่วยงาน ชมรม สมาคมกีฬา โรงเรียน รวมถึงการฉายสปอตโฆษณาในโรงภาพยนตร์ จึงเป็นกิจกรรมเพื่อกลบเกลื่อนความจริงอันเป็นผลจากการทำธุรกิจของโรงงานยาสูบ

ทั้งที่การกระทำการโฆษณาภาพลักษณ์ทางอ้อมนี้ เป็นการกระทำที่ผิดเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2535 ที่ห้ามโฆษณาและส่งเสริมการขายทุกรูปแบบ และผิดมติ ครม.วันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2555 ที่ห้ามธุรกิจยาสูบทำกิจกรรมภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจหรือ CSR ซึ่งอนุวัตรตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ

องค์การอนามัยโลก ที่ให้ภาคีสมาชิกห้ามบริษัทบุหรี่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR เพราะเป็นการโฆษณาทางอ้อม และส่งผลต่อการกำหนดนโยบายควบคุมยาสูบของรัฐ

ในขณะที่บริษัทฟิลลิป มอร์ริส ที่นอกจากบริจาคเงินสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในชุมชนพื้นที่เพาะปลูกยาสูบแล้ว ยังใช้ผู้สูบบุหรี่ที่เป็นลูกค้าของตนเป็นเครื่องมือ โดยการสนับสนุนให้เกิดชมรมนักสูบบุหรี่ไทย (Thai Smokers Community) เพื่อให้ออกมาคัดค้านมาตรการควบคุมยาสูบของรัฐบาลไทย

ทั้งการขึ้นภาษี และการขยายขนาดภาพคำเตือนบนซองบุหรี่เป็น 85% ที่บริษัทบุหรี่ฟิลลิป มอร์ริสฟ้องศาลปกครองเพื่อล้มกฎหมายนี้อยู่ในขณะนี้ จึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสังคมไทย ยุติการร่วมทำกิจกรรมใด ๆ ที่สนับสนุนโดยบริษัทบุหรี่ เพราะเท่ากับเป็นการไปสนับสนุนความชอบธรรม เป็นการส่งเสริมการทำธุรกิจที่ฆ่าคน รวมทั้งตกเป็นเครื่องมือในการฟอกตัวของบริษัทบุหรี่

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โทร. 0-2278-1828 / 08-1822-9799

Tags:


About the AuthorComments are closed.

Back to Top ↑